สื่อประชาสัมพันธ์

The APEC Documentary: ผู้หญิง กับความสำเร็จในการเป็นผู้ประกอบการขับเคลื่อน BCG Model

การเดินทางที่สร้างแรงบันดาลใจของคุณปิ๋ม ฟ้าเสรี ประพันธา จากเกษตรกรสู่ประธานบริษัท ที่ขับเคลื่อนธุรกิจโดยสตรี พร้อมทั้งนำ BCG Model มาเป็นแนวทางหลักเพื่อความยั่งยืน

https://www.youtube.com/watch?v=EVI6p_oiwlY

ที่มาข้อมูล : https://www.facebook.com/watch/?v=3172079499772911