Search
Close this search box.

ต้นแบบ EV Bus จากรถเมล์ปลดระวางแล้ว – ลดต้นทุน ลดนำเข้า สร้างอาชีพ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

share to:

Facebook
Twitter

ต้นแบบ EV Bus จากรถเมล์ปลดระวางแล้ว

 

ทีมวิจัย สวทช. และภาคีเครือข่ายพัฒนาอุตสาหกรรมรถโดยสารไฟฟ้าไทย ส่งมอบต้นแบบรถโดยสารไฟฟ้า (EV Bus) ที่ดัดแปลงจากรถเมล์ ขสมก. อายุกว่า 20 ปีที่ปลดระวางแล้วแก่ กฟผ. กฟน. กฟภ. และ ขสมก. เพื่อนำไปทดลองใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพ มุ่งสู่การออกแบบและพัฒนารถโดยสารไฟฟ้าสาธารณะสำหรับการใช้งานระยะยาวต่อไป โดยนอกจาก EV Bus ที่พัฒนาขึ้นนี้จะนำรถที่ปลดระวางแล้วมาใช้เพื่อเป็นการ Upcycling ผู้พัฒนายังใช้วัสดุที่ผลิตในประเทศเพื่อการดัดแปลงรถมากถึง 40-60% ส่งผลให้สามารถลดต้นทุนในการนำเข้ารถบัสได้มากถึง 30% และสามารถทำราคาจำหน่ายได้ต่ำสุด 7 ล้านบาท/คัน

ในการนี้ สวทช. ได้ร่วมวิจัยและพัฒนา 5 ด้าน คือ 1) สนับสนุนการให้คำปรึกษาในการออกแบบรถ 2) ออกแบบและติดตั้งต้นแบบสถานีอัดประจุแบบ Fast charge 3) ทดสอบและประเมินประสิทธิภาพรถเพื่อความมั่นใจในความปลอดภัย 4) พัฒนาสนามทดสอบน้ำท่วมขังร่วมกับ มจพ. ปราจีนบุรี 5) ร่วมกับ SIIT (มธ.) ศึกษาความคุ้มค่าในการใช้รถเมล์เก่ามาดัดแปลงเป็นรถไฟฟ้า

ทั้งนี้บริษัทเอกชนที่ร่วมพัฒนารถโดยสารไฟฟ้ามี 4 บริษัท คือ
1. บริษัท โชคนำชัย-ไฮเทคเพลสซิ่ง จำกัด พัฒนารถโดยสารไฟฟ้า (CNC EV BUS) สัดส่วนการใช้ชิ้นส่วนภายในประเทศ 40% มุ่งเน้นการพัฒนาตัวถังจากวัสดุน้ำหนักเบาด้วยตัวถังอลูมิเนียม ลดน้ำหนักตัวถังเพิ่มประสิทธิภาพการขับขี่ โดยได้ส่งมอบให้กับ กฟน.
2. บริษัท พานทอง กลการ จำกัด พัฒนารถโดยสารไฟฟ้า (PTM EV BUS) สัดส่วนการใช้ชิ้นส่วนภายในประเทศ 60% โดยมีความร่วมมือกับบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายชุดแบตเตอรี่ลิเทียมไออนภายในประเทศ โดยได้ส่งมอบให้กับ กฟผ.
3. บริษัท รถไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) พัฒนารถโดยสารไฟฟ้า (EVT EV BUS) สัดส่วนการใช้ชิ้นส่วนภายในประเทศ 40% มีจุดเด่นที่ใช้ชิ้นส่วนสำคัญจากผู้ผลิตชั้นนำจากต่างประเทศโดยตรง ช่วยเสริมความเชื่อมั่นในการใช้งาน โดยได้ส่งมอบให้กับ กฟภ.
4. บริษัท สบายมอเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด นำประสบการณ์ตรงด้านวิศกรรมการออกแบบรถไฟฟ้ามาพัฒนารถโดยสารไฟฟ้า (SMT EV BUS) เพื่อส่งมอบให้กับ ขสมก.

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >> ครั้งแรกในไทย! สวทช. – เครือข่ายรถโดยสารไฟฟ้าไทย เปิดตัวและส่งมอบ ‘4 ต้นแบบ EV BUS’ เตรียมต่อยอดสู่ระดับอุตสาหกรรมการผลิตและออกแบบการบริการในอนาคต