ชม สกู๊ปข่าวสั้น 1 นาทีกับ BCG Model ทางช่อง3 HD (หมายเลข 33)

  • เรื่องเล่าเช้านี้ ทุกวันจันทร์ ช่วงเวลา 06.30 – 07.30 น.
  • เรื่องเล่าเสาร์-อาทิตย์ และทุกวันเสาร์แรกของเดือน ช่วงเวลา 10.30 – 11.00 น.

เริ่ม 10 มกราคม 2565

สกู๊ปข่าวสั้น 1 นาทีกับ BCG Model

สกู๊ปข่าวสั้นทางโทรทัศน์ 1 นาทีกับ BCG Model คัดสรรตัวอย่างความสำเร็จจากหลายสาขาอาชีพทั่วประเทศ ที่ใช้ประโยชน์จากจุดเด่นด้านความหลากหลายทางทางชีวภาพของไทย ผสานกับการเปิดรับองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีจากงานวิจัยและนวัตกรรม ตามแนวทางโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG Economy Model จนสามารถนำมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์สร้างมูลค่า ที่ช่วยสร้างโอกาสใหม่ๆ ในอาชีพ และรายได้ที่มั่นคงให้กับบุคคล ชุมชนและสังคมไทยอย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ BCG Economy Model ประกอบด้วย 3 เศรษฐกิจหลัก คือ B- Bio Economy ระบบเศรษฐกิจชีวภาพ มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรชีวภาพอย่างคุ้มค่า เชื่อมโยงกับ C- Circular Economy ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ที่คำนึงถึงการนำวัสดุต่างๆ กลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด และทั้ง 2 เศรษฐกิจนี้ อยู่ภายใต้ G- Green Economy ระบบเศรษฐกิจสีเขียว ซึ่งมุ่งแก้ไขปัญหามลพิษ เพื่อลดผลกระทบต่อโลกอย่างยั่งยืน

เลือกชมรายการ 1 นาที กับ BCG Model

รายการ 1 นาที กับ BCG model ตอน : นวัตกรรมเครื่องผลิตข้าวฮางงอก

ลดเวลา ลดต้นทุน ประหยัดแรงงาน คือจุดเด่นของ เครื่องเร่งกระบวนการแช่และเพาะงอกข้าวเปลือก สำหรับการผลิตข้าวกล้องฮางงอกคุณภาพดี ที่นักวิจัยไทยคิดค้นขึ้นเพื่อช่วยเกษตรกรแปรรูปเพิ่มมูลค่าข้าวอินทรีย์ โดยผลิตเป็นข้าวฮางงอกซึ่งมีคุณค่าทางอาหารสูงและขายได้ราคาดีกว่าการจำหน่ายในรูปข้าวสารขาวถึง 17.6 เท่า

รายการ 1 นาที กับ BCG model ตอน : ชุดของเล่นจากยางพารา enR/Plearn

เพิ่มมูลค่า เพลิดเพลิน ปลอดภัย  ด้วยนวัตกรรม ชุดของเล่นจากยางพารา enR/Plearn (เอ็นอาร์เพลิน) ที่พัฒนาโดยนักวิจัยไทย ใช้ยางพาราซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของประเทศมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ของเล่น 3

รายการ 1 นาที กับ BCG model ตอน : ข้าวหอมสยาม

ผลผลิตสูง ต้านทานโรค เก็บเกี่ยวง่าย … คือลักษณะเด่นของ “ข้าวหอมสยาม” ข้าวเจ้าสายพันธุ์ใหม่ที่พัฒนาพันธุ์โดยนักวิจัยไทย เพื่อให้ได้พันธุ์ข้าวหอมต้นเตี้ย มีความต้านทานต่อโรคใบไหม้และโรคไหม้คอรวงได้ดี ช่วยลดการใช้สารเคมีป้องกันและกำจัดโรค

รายการ 1 นาที กับ BCG model ตอน : ระบบเกษตรแม่นยำฟาร์มอัจฉริยะ ‘HandySense’

ปลูกง่าย ผลผลิตดี ไม่พึ่งฤดูกาล… ด้วย HandySense อุปกรณ์ IoT และเว็บแอปพลิเคชัน สำหรับควบคุมสภาพแวดล้อมในการปลูกพืชแบบแม่นยำและอัตโนมัติที่พัฒนาโดยเนคเทค สวทช.