Search
Close this search box.

กฎหมาย
และระเบียบ

ข้อเสนอเพื่อการดำเนินงาน
(Action Agenda)

1

การปลดล็อคกฎหมาย กฎระเบียบ
และการกำหนดมาตรฐาน

ปลดล็อคกฎหมายเดิม

 • อนุญาตให้ผลิตผลิตภัณฑ์เคมีชีวภาพมูลค่าสูงเพื่อการใช้งานในอุตสาหกรรม
 • ให้ผังเมืองเอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพ การสร้างไบโอรีไฟเนอรี่ และธุรกิจรีไซเคิล
 • อนุญาตให้สามารถขนส่งของเหลือมาเป็นวัตถุดิบในโรงงานได้โดยสะดวก
 • การขออนุญาตผลิตและขึ้นทะเบียนอาหารและอาหารสัตว์
 • ปรับปรุงนิยาม “พันธุ์พืชพื้นเมือง” ใน พ.ร.บ. คุ้มครองพันธุ์พืช เพื่อให้เอื้อต่อการปรับปรุงพันธุ์
 • ให้การรับซื้อไฟฟ้าชีวมวลเอื้อต่อการขายไฟฟ้าจากโรงงานไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็ก
 • การบังคับใช้กฎหมายห้ามทิ้งขยะและของเสียอุตสาหกรรมสู่สิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด
 • การบังคับใช้กฎหมายห้ามทิ้งขยะลงแหล่งน้ำอย่างเคร่งครัด
ดูทั้งหมด

เร่งผลักดันกฎหมายใหม่

 • การส่งเสริมการใช้และควบคุมกำกับการปลดปล่อยของเสียจากโรงงานที่ใช้จีเอ็ม
 • การส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม
 • การกำกับดูแลรักษาด้วยเซลล์บำบัดที่เอื้อต่อการวิจัยและพัฒนา และการนำวิธีการรักษาไปให้บริการผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง
ดูทั้งหมด

กำหนดมาตรฐานและการรับรองคุณภาพด้าน BCG ที่ชัดเจน

 • ฉลากผลิตภัณฑ์จากเศรษฐกิจชีวภาพและเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นจากผลงานวิจัยในประเทศ
 • มาตรฐานการรี่ไซเคิลและการออกแบบสินค้าที่เอื้อต่อการรีไซเคิล
 • มาตรฐานบรรจุภัณฑ์มูลค่สูงจากพลาสติกรีไซเคิลสำหรับบรรจุเครื่องดื่มและอาหาร
 • ระบบการตรวจสอบย้อนกลับเพื่อป้องกันการนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ
 • กำหนดคุณภาพเชื้อเพลิงชีวภาพ B100 ให้ได้มาตรฐานสากล
 • ฉลากผลิตภัณฑ์ ข้อมูล วิธีการจัดการรีไซเคิลตามประเภทวัสดุ
ดูทั้งหมด

2

มาตราการจูงใจ

การสนับสนุนทางการเงิน

 • กองทุนพัฒนา Smart Farmer
 • สนับสนุนผู้ประกอบการด้าน BCG รายใหม่ เช่น ผู้ผลิตพลาสติกชีวภาพ โดยเฉพาะผู้ประกอบการแปรรูปพลาสติกรายย่อย วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจในแหล่งท่องเที่ยวชุมชน สตาร์ทอัพหรือผู้ประกอบการที่เชื่อมโยงการนำขยะไปพัฒนาต่อยอดให้เกิดการสร้างคุณค่าเพิ่มเติม
 • สนับสนุนกิจการแปรรูปขยะด้วยเทคโนโลยีชั้นสูง หรือปรับเปลี่ยนเครื่องจักรให้ทันสมัย
 • อุดหนุนการต่อยอดหรือถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศผ่านการอนุญาตใช้สิทธิเทคโนโลยี หรือการลงทุนร่วม เพื่อต่อยอดงานวิจัยสู่การผลิตเชิงอุตสาหกรรม
ดูทั้งหมด

สิทธิประโยชน์ทางภาษี

 • ยกเว้นภาษีแก่ผู้เชี่ยวชาญที่ทำงานวิจัยด้าน BCG
 • ลดภาษีการนำเข้าวัตถุดิบที่ใช้ในการวิจัย พัฒนา และการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรให้ทันสมัย
 • ใช้ประโยชน์จากเขตเศรษฐกิจพิเศษ ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน
ดูทั้งหมด

สร้างตลาด BCG

 • ใช้มาตรการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (Procurement Privilege) สำหรับผลิตภัณฑ์ BCG
 • ขยายตลาดไปสู่กลุ่มประเทศอาเซียน เช่น ตลาดยาชีววัตถุและวัคซีน
 • สนับสนุนการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพ B10 และสนับสนุนการต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์เคมีชีวภาพมูลค่าสูง
 • ผลักดันให้แหล่งท่องเที่ยวของไทยได้รับการรับรองมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวโดยองค์กรสากล
ดูทั้งหมด