Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

เติบโตอย่างมีคุณภาพ ใช้ชีวิตที่ยั่งยืน

BCG คืออะไร?

โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อความยั่งยืน

Bioeconomy

ระบบเศรษฐกิจชีวภาพ

เพิ่มผลผลิต

สร้างมูลค่าเพิ่ม

ความหลากหลาย ทางชีวภาพ

Circular economy

ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน

ใช้ผลิตภัณฑ์ เต็มวงจรชีวิต

หมุนเวียน กลับมาใช้

ใช้ทรัพยากรคุ้มค่า

ใช้ทรัพยากรคุ้มค่า

Green economy

ระบบเศรษฐกิจสีเขียว

สร้างความยั่งยืน

ลดก๊าซ เรือนกระจก

ลด CO2 และของเสีย

ลดของเสียให้เหลือน้อยที่สุด

" ชีวิตที่ยั่งยืน "

Sustainable Life

1

ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

เสริมสร้างความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์เพื่อความยั่งยืน อ่านต่อ

2

เกษตร

เพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มความหลากหลาย เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร และผลักดันสู่มาตรฐานเพื่อรายได้ที่ดีขึ้นของเกษตรกร อ่านต่อ

3

อาหาร

สร้างความมั่นคงทางอาหาร มีอาหารที่ปลอดภัย มีคุณค่าทางโภชนาการ และตอบสนองไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่

5

เครื่องมือแพทย์

ผลิตเพื่อทดแทนการนำเข้า โดยสร้างความสามารถในการพัฒนานวัตกรรม ยกระดับมาตรฐานการผลิตและบริการทางการแพทย์เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของคนไทย

6

พลังงาน วัสดุและเคมีชีวภาพ

เพิ่มมูลค่าผลผลิตเกษตรและชีวมวลเพื่อนำไปสู่ความสู่ความมั่นคงทางด้านพลังงาน สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจด้วยการพัฒนาเป็นวัสดุหรือสารเคมีที่มีคุณบัติเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

7

ท่องเที่ยวและ
เศรษฐกิจสร้างสรรค์

ใช้ทุนทางธรรมชาติ วัฒนธรรม ความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อสร้างอัตลักษณ์ ให้ไทยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวคุณภาพอย่างยั่งยืน อ่านต่อ

8

เศรษฐกิจหมุนเวียน

เน้นการรักษาคุณค่าของทรัพยากรด้วยการลดการใช้ หมุนเวียนนำกลับมาใช้ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดปัญหามลพิษ และสร้างเศรษฐกิจแนวใหม่ อ่านต่อ

4

ยาและวัคซีน

ส่งเสริมธุรกิจและบริการที่ดำเนินการโดยคนไทย เพิ่มขีดความสามารถในการพึ่งตนเองด้วยการวิจัยพัฒนาและผลิต ลดการนำเข้า

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตัวอย่างธุรกิจ BCG

รวมเคสความสำเร็จของธุรกิจที่นำโมเดล BCG ไปใช้

ชุดตรวจโรคกุ้งด้วยเทคนิคแลมป์ ตรวจง่าย รู้ผลไว ต้นทุนต่ำ แม่นยำสูง

  กุ้งเป็นหนึ่งในสัตว์เศรษฐกิจหลักของไทย เพราะมีตลาดรองรับชัดเจนทั้งในไทยและต่างประเทศ อย่างไรก็ตามการเพาะเลี้ยงกุ้งเป็นงานเสี่ยงสูงเพราะนอกจากเกษตรกรต้องรับมือกับสภาพอากาศที่ผันแปรในแต่ละฤดูกาลแล้วยังต้องเผชิญกับปัญหาโรคระบาดที่สร้างความเสียหายหนักตั้งแต่หลักแสนถึงหลักล้านบาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการไทยรับมือกับปัญหาโรคระบาด นักวิจัยไทยได้พัฒนาชุดตรวจโรคกุ้ง 2

อ่านต่อ

UAE วิสัยทัศน์แห่งความยั่งยืนและความเชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม

สิ่งแวดล้อมไปคู่กับสิ่งก่อสร้างได้อย่างยั่งยืน” ไม่ว่าจะเป็นโครงการขนาดเล็กหรือใหญ่ ตั้งแต่การสร้างถนน ทางรถไฟ ท่าเทียบเรืออุตสาหกรรม สถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติ สนามบิน และโรงไฟฟ้า สิ่งที่ควรต้องคำนึงถึงอันดับแรกคือ “ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

อ่านต่อ

“3 แนวทางพัฒนาตลาดทุนไทย พร้อมรับสังคมดิจิทัลและเศรษฐกิจสีเขียว”

แนวทางแรก การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล (Digital Infrastructure) หรือที่เรียกย่อ ๆ ว่า DIF ซึ่งเป็นโครงการเพื่อยกระดับตลาดทุนดิจิทัลและรองรับการออกหลักทรัพย์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (digital/tokenized securities)

อ่านต่อ

คลังความรู้

อยากเริ่มต้นกับโมเดล BCG เรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่นี่เลย!

คอมมูนิตี้ของเรา

อัพเดทพูดคุยเกี่ยวกับ BCG กันได้ที่ช่องทางนี้เลย

ข่าวสารและบทความ

อ่านข่าวและบทความน่าสนใจล่าสุดได้ที่นี่

ชุดตรวจโรคกุ้งด้วยเทคนิคแลมป์ ตรวจง่าย รู้ผลไว ต้นทุนต่ำ แม่นยำสูง

  กุ้งเป็นหนึ่งในสัตว์เศรษฐกิจหลักของไทย เพราะมีตลาดรองรับชัดเจนทั้งในไทยและต่างประเทศ อย่างไรก็ตามการเพาะเลี้ยงกุ้งเป็นงานเสี่ยงสูงเพราะนอกจากเกษตรกรต้องรับมือกับสภาพอากาศที่ผันแปรในแต่ละฤดูกาลแล้วยังต้องเผชิญกับปัญหาโรคระบาดที่สร้างความเสียหายหนักตั้งแต่หลักแสนถึงหลักล้านบาท

อ่านต่อ

UAE วิสัยทัศน์แห่งความยั่งยืนและความเชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม

สิ่งแวดล้อมไปคู่กับสิ่งก่อสร้างได้อย่างยั่งยืน” ไม่ว่าจะเป็นโครงการขนาดเล็กหรือใหญ่ ตั้งแต่การสร้างถนน ทางรถไฟ ท่าเทียบเรืออุตสาหกรรม สถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติ สนามบิน และโรงไฟฟ้า สิ่งที่ควรต้องคำนึงถึงอันดับแรกคือ “ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

อ่านต่อ

“3 แนวทางพัฒนาตลาดทุนไทย พร้อมรับสังคมดิจิทัลและเศรษฐกิจสีเขียว”

แนวทางแรก การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล (Digital Infrastructure) หรือที่เรียกย่อ ๆ ว่า DIF ซึ่งเป็นโครงการเพื่อยกระดับตลาดทุนดิจิทัลและรองรับการออกหลักทรัพย์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (digital/tokenized securities)

อ่านต่อ