เติบโตอย่างมีคุณภาพ ใช้ชีวิตที่ยั่งยืน

BCG คืออะไร?

โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อความยั่งยืน

Bioeconomy

ระบบเศรษฐกิจชีวภาพ

เพิ่มผลผลิต

สร้างมูลค่าเพิ่ม

ความหลากหลาย ทางชีวภาพ

Circular economy

ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน

ใช้ผลิตภัณฑ์ เต็มวงจรชีวิต

หมุนเวียน กลับมาใช้

ใช้ทรัพยากรคุ้มค่า

ใช้ทรัพยากรคุ้มค่า

Green economy

ระบบเศรษฐกิจสีเขียว

สร้างความยั่งยืน

ลดก๊าซ เรือนกระจก

ลด CO2 และของเสีย

ลดของเสียให้เหลือน้อยที่สุด

" ชีวิตที่ยั่งยืน "

Sustainable Life

1

ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

เสริมสร้างความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์เพื่อความยั่งยืน อ่านต่อ

2

เกษตร

เพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มความหลากหลาย เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร และผลักดันสู่มาตรฐานเพื่อรายได้ที่ดีขึ้นของเกษตรกร อ่านต่อ

3

อาหาร

สร้างความมั่นคงทางอาหาร มีอาหารที่ปลอดภัย มีคุณค่าทางโภชนาการ และตอบสนองไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่

5

เครื่องมือแพทย์

ผลิตเพื่อทดแทนการนำเข้า โดยสร้างความสามารถในการพัฒนานวัตกรรม ยกระดับมาตรฐานการผลิตและบริการทางการแพทย์เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของคนไทย

6

พลังงาน วัสดุและเคมีชีวภาพ

เพิ่มมูลค่าผลผลิตเกษตรและชีวมวลเพื่อนำไปสู่ความสู่ความมั่นคงทางด้านพลังงาน สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจด้วยการพัฒนาเป็นวัสดุหรือสารเคมีที่มีคุณบัติเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

7

ท่องเที่ยวและ
เศรษฐกิจสร้างสรรค์

ใช้ทุนทางธรรมชาติ วัฒนธรรม ความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อสร้างอัตลักษณ์ ให้ไทยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวคุณภาพอย่างยั่งยืน อ่านต่อ

8

เศรษฐกิจหมุนเวียน

เน้นการรักษาคุณค่าของทรัพยากรด้วยการลดการใช้ หมุนเวียนนำกลับมาใช้ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดปัญหามลพิษ และสร้างเศรษฐกิจแนวใหม่ อ่านต่อ

4

ยาและวัคซีน

ส่งเสริมธุรกิจและบริการที่ดำเนินการโดยคนไทย เพิ่มขีดความสามารถในการพึ่งตนเองด้วยการวิจัยพัฒนาและผลิต ลดการนำเข้า

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตัวอย่างธุรกิจ BCG

รวมเคสความสำเร็จของธุรกิจที่นำโมเดล BCG ไปใช้
แผ่นยางพาราปูคอกสัตว์ ลดเสี่ยงโคนมบาดเจ็บ-พิการ

แผ่นยางพาราปูคอกสัตว์ ลดเสี่ยงโคนมบาดเจ็บ-พิการ

  ฟาร์มโคนมในประเทศไทยมากกว่าร้อยละ 95 นิยมเลี้ยงโคนมแบบ ‘ผูกโรงยืน’ ในคอกพื้นปูนซีเมนต์ที่มีขนาดจำกัด เพื่อให้ง่ายต่อการดูแลและทำความสะอาด

อ่านต่อ

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับ บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) ( CP AXTRA) จัดกิจกรรมจุดจำหน่ายสินค้าเกษตรและชุมชน “พาณิชย์ ชวนช้อป ตลาดนัด”

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับ บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) ( CP AXTRA) โดยนายวินิจ เฮ่าบุญ พาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี เปิดการจัดกิจกรรมจุดจำหน่ายสินค้าเกษตรและชุมชน “พาณิชย์ ชวนช้อป….ตลาดนัด”

อ่านต่อ

ยโสธร จัดงานเทศกาลจุดไฟตูมกา อย่างยิ่งใหญ่ 28 พ.ย. – 2 ธ.ค. 2566 ชวนนักท่องเที่ยวมาชม ชิม ช้อป แชร์

งานเทศกาล “จุดไฟตูมกายโสธร” ประจำปี 2566 และงาน “YASOTHON LOCAL BCG PLUS & จุดไฟตูมกา 2023” ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2566 เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ส่งเสริม และสืบสานงานประเพณี “จุดไฟตูมกา” ซึ่งเป็นประเพณีหนึ่งเดียวในโลกของวัดบูรพาบ้านทุ่งแต้ ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

อ่านต่อ

คลังความรู้

อยากเริ่มต้นกับโมเดล BCG เรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่นี่เลย!

คอมมูนิตี้ของเรา

อัพเดทพูดคุยเกี่ยวกับ BCG กันได้ที่ช่องทางนี้เลย

ข่าวสารและบทความ

อ่านข่าวและบทความน่าสนใจล่าสุดได้ที่นี่

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับ บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) ( CP AXTRA) จัดกิจกรรมจุดจำหน่ายสินค้าเกษตรและชุมชน “พาณิชย์ ชวนช้อป ตลาดนัด”

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับ บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) ( CP AXTRA) โดยนายวินิจ เฮ่าบุญ พาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี เปิดการจัดกิจกรรมจุดจำหน่ายสินค้าเกษตรและชุมชน “พาณิชย์ ชวนช้อป….ตลาดนัด”

อ่านต่อ

ยโสธร จัดงานเทศกาลจุดไฟตูมกา อย่างยิ่งใหญ่ 28 พ.ย. – 2 ธ.ค. 2566 ชวนนักท่องเที่ยวมาชม ชิม ช้อป แชร์

งานเทศกาล “จุดไฟตูมกายโสธร” ประจำปี 2566 และงาน “YASOTHON LOCAL BCG PLUS & จุดไฟตูมกา 2023” ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2566 เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ส่งเสริม และสืบสานงานประเพณี “จุดไฟตูมกา” ซึ่งเป็นประเพณีหนึ่งเดียวในโลกของวัดบูรพาบ้านทุ่งแต้ ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

อ่านต่อ