Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

เติบโตอย่างมีคุณภาพ ใช้ชีวิตที่ยั่งยืน

BCG คืออะไร?

โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อความยั่งยืน

Bioeconomy

ระบบเศรษฐกิจชีวภาพ

เพิ่มผลผลิต

สร้างมูลค่าเพิ่ม

ความหลากหลาย ทางชีวภาพ

Circular economy

ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน

ใช้ผลิตภัณฑ์ เต็มวงจรชีวิต

หมุนเวียน กลับมาใช้

ใช้ทรัพยากรคุ้มค่า

ใช้ทรัพยากรคุ้มค่า

Green economy

ระบบเศรษฐกิจสีเขียว

สร้างความยั่งยืน

ลดก๊าซ เรือนกระจก

ลด CO2 และของเสีย

ลดของเสียให้เหลือน้อยที่สุด

" ชีวิตที่ยั่งยืน "

Sustainable Life

1

ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

เสริมสร้างความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์เพื่อความยั่งยืน อ่านต่อ

2

เกษตร

เพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มความหลากหลาย เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร และผลักดันสู่มาตรฐานเพื่อรายได้ที่ดีขึ้นของเกษตรกร อ่านต่อ

3

อาหาร

สร้างความมั่นคงทางอาหาร มีอาหารที่ปลอดภัย มีคุณค่าทางโภชนาการ และตอบสนองไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่

5

เครื่องมือแพทย์

ผลิตเพื่อทดแทนการนำเข้า โดยสร้างความสามารถในการพัฒนานวัตกรรม ยกระดับมาตรฐานการผลิตและบริการทางการแพทย์เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของคนไทย

6

พลังงาน วัสดุและเคมีชีวภาพ

เพิ่มมูลค่าผลผลิตเกษตรและชีวมวลเพื่อนำไปสู่ความสู่ความมั่นคงทางด้านพลังงาน สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจด้วยการพัฒนาเป็นวัสดุหรือสารเคมีที่มีคุณบัติเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

7

ท่องเที่ยวและ
เศรษฐกิจสร้างสรรค์

ใช้ทุนทางธรรมชาติ วัฒนธรรม ความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อสร้างอัตลักษณ์ ให้ไทยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวคุณภาพอย่างยั่งยืน อ่านต่อ

8

เศรษฐกิจหมุนเวียน

เน้นการรักษาคุณค่าของทรัพยากรด้วยการลดการใช้ หมุนเวียนนำกลับมาใช้ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดปัญหามลพิษ และสร้างเศรษฐกิจแนวใหม่ อ่านต่อ

4

ยาและวัคซีน

ส่งเสริมธุรกิจและบริการที่ดำเนินการโดยคนไทย เพิ่มขีดความสามารถในการพึ่งตนเองด้วยการวิจัยพัฒนาและผลิต ลดการนำเข้า

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตัวอย่างธุรกิจ BCG

รวมเคสความสำเร็จของธุรกิจที่นำโมเดล BCG ไปใช้

ชาวทุ่งกุลาฯ ยิ้มได้ เพิ่มรายได้ด้วยนวัตกรรม

  ‘ทุ่งกุลาร้องไห้’ คือทุ่งราบกว้างใหญ่ที่เคยถูกขนานนามถึงความแห้งแล้งและทุรกันดาร ยากแก่การประกอบอาชีพหรือทำการเกษตร แต่ทุกวันนี้ชาวทุ่งกุลาฯ ไม่เพียงไม่ร้องไห้ แต่กำลัง ‘ยิ้มได้’ เพราะนอกจากผืนดินที่เคยแตกระแหงจะกลายเป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีระดับโลกแล้ว กระทรวงการอุดมศึกษา

อ่านต่อ

สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.) เร่งศึกษาศักยภาพของเชื้อเพลิงชีวภาพปาล์มน้ำมันรองรับการลดการชดเชยจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงลงพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช และจ.ตรัง

สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.) เร่งศึกษาศักยภาพของเชื้อเพลิงชีวภาพปาล์มน้ำมันรองรับการลดการชดเชยจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงลงพื้นที่จ.นครศรีธรรมราช และจ.ตรัง รับฟังผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนผลิตน้ำมันปาล์มแดงธรรมชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และเยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ปาล์มน้ำมัน

อ่านต่อ

พลิกชะตา 800 ชีวิตบนเกาะกลางแม่น้ำตากใบ จ.นราธิวาส ปลดล็อค ปัญหาความยากจน สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้คนปลายด้ามขวานไทย ด้วยโครงการวิจัย มนร.

จากการสำรวจของ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ (มนร.) ในปี 2564 พบว่ามี ปัญหาความยากจน

อ่านต่อ

คลังความรู้

อยากเริ่มต้นกับโมเดล BCG เรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่นี่เลย!

คอมมูนิตี้ของเรา

อัพเดทพูดคุยเกี่ยวกับ BCG กันได้ที่ช่องทางนี้เลย

ข่าวสารและบทความ

อ่านข่าวและบทความน่าสนใจล่าสุดได้ที่นี่

ชาวทุ่งกุลาฯ ยิ้มได้ เพิ่มรายได้ด้วยนวัตกรรม

  ‘ทุ่งกุลาร้องไห้’ คือทุ่งราบกว้างใหญ่ที่เคยถูกขนานนามถึงความแห้งแล้งและทุรกันดาร ยากแก่การประกอบอาชีพหรือทำการเกษตร แต่ทุกวันนี้ชาวทุ่งกุลาฯ

อ่านต่อ

สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.) เร่งศึกษาศักยภาพของเชื้อเพลิงชีวภาพปาล์มน้ำมันรองรับการลดการชดเชยจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงลงพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช และจ.ตรัง

สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.) เร่งศึกษาศักยภาพของเชื้อเพลิงชีวภาพปาล์มน้ำมันรองรับการลดการชดเชยจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงลงพื้นที่จ.นครศรีธรรมราช และจ.ตรัง

อ่านต่อ

พลิกชะตา 800 ชีวิตบนเกาะกลางแม่น้ำตากใบ จ.นราธิวาส ปลดล็อค ปัญหาความยากจน สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้คนปลายด้ามขวานไทย ด้วยโครงการวิจัย มนร.

จากการสำรวจของ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ (มนร.) ในปี

อ่านต่อ