Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

เติบโตอย่างมีคุณภาพ ใช้ชีวิตที่ยั่งยืน

BCG คืออะไร?

โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อความยั่งยืน

Bioeconomy

ระบบเศรษฐกิจชีวภาพ

เพิ่มผลผลิต

สร้างมูลค่าเพิ่ม

ความหลากหลาย ทางชีวภาพ

Circular economy

ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน

ใช้ผลิตภัณฑ์ เต็มวงจรชีวิต

หมุนเวียน กลับมาใช้

ใช้ทรัพยากรคุ้มค่า

ใช้ทรัพยากรคุ้มค่า

Green economy

ระบบเศรษฐกิจสีเขียว

สร้างความยั่งยืน

ลดก๊าซ เรือนกระจก

ลด CO2 และของเสีย

ลดของเสียให้เหลือน้อยที่สุด

" ชีวิตที่ยั่งยืน "

Sustainable Life

1

ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

เสริมสร้างความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์เพื่อความยั่งยืน อ่านต่อ

2

เกษตร

เพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มความหลากหลาย เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร และผลักดันสู่มาตรฐานเพื่อรายได้ที่ดีขึ้นของเกษตรกร อ่านต่อ

3

อาหาร

สร้างความมั่นคงทางอาหาร มีอาหารที่ปลอดภัย มีคุณค่าทางโภชนาการ และตอบสนองไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่

5

เครื่องมือแพทย์

ผลิตเพื่อทดแทนการนำเข้า โดยสร้างความสามารถในการพัฒนานวัตกรรม ยกระดับมาตรฐานการผลิตและบริการทางการแพทย์เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของคนไทย

6

พลังงาน วัสดุและเคมีชีวภาพ

เพิ่มมูลค่าผลผลิตเกษตรและชีวมวลเพื่อนำไปสู่ความสู่ความมั่นคงทางด้านพลังงาน สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจด้วยการพัฒนาเป็นวัสดุหรือสารเคมีที่มีคุณบัติเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

7

ท่องเที่ยวและ
เศรษฐกิจสร้างสรรค์

ใช้ทุนทางธรรมชาติ วัฒนธรรม ความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อสร้างอัตลักษณ์ ให้ไทยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวคุณภาพอย่างยั่งยืน อ่านต่อ

8

เศรษฐกิจหมุนเวียน

เน้นการรักษาคุณค่าของทรัพยากรด้วยการลดการใช้ หมุนเวียนนำกลับมาใช้ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดปัญหามลพิษ และสร้างเศรษฐกิจแนวใหม่ อ่านต่อ

4

ยาและวัคซีน

ส่งเสริมธุรกิจและบริการที่ดำเนินการโดยคนไทย เพิ่มขีดความสามารถในการพึ่งตนเองด้วยการวิจัยพัฒนาและผลิต ลดการนำเข้า

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตัวอย่างธุรกิจ BCG

รวมเคสความสำเร็จของธุรกิจที่นำโมเดล BCG ไปใช้

จักรยาน : การคมนาคมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของไต้หวัน

ปัจจุบันทั้งรัฐบาลและเอกชนในไต้หวันส่งเสริมการขับขี่จักรยานในไต้หวันโดยเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันนโยบายสีเขียว (Green Policy)ที่มีจุดประสงค์เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เป็นการยกระดับการใช้ชีวิตของประชาชนในเมืองให้ดียิ่งขึ้นและเพื่อการอนุรักษ์พลังงานการลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

อ่านต่อ

ไต้หวันเปิด Platform ซื้อขายคาร์บอนเครดิต

ในปัจจุบันปฏิเสธไม่ได้เลยว่า ปัญหาโลกร้อนเป็นสิ่งอยู่ในความสนใจของคนโลกทั่วโลก และทุกภาคส่วนก็พยายามแสวงหาแนวทางเพื่อลดปัญหาโลกร้อน โดยเฉพาะการส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมถึงการนำนวัตกรรมด้านการซื้อขายคาร์บอนเครดิตมาเป็นแรงจูงใจในการดำเนินมาตรการดังกล่าว โดยวันนี้ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในไต้หวันจะขอแนะนำให้ทุกท่านรู้จักกับ “Taiwan

อ่านต่อ

จักรยานและเมืองสีเขียว :อุตสาหกรรมจักรยานโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

การแพร่ระบาดของสถานการณ์โควิด-19 ในปัจจุบันทำให้อุตสาหกรรมบางแห่งต้องปิดตัวลงหรือ ขาดทุนทางรายได้อย่างมหาศาล อย่างไรก็ดี อุตสาหกรรมจักรยานกลับขยายตัวสวนกระแส มีรายงานว่า ยอดขายจักรยานทั่วโลกเพิ่มขึ้นกว่า 200%

อ่านต่อ

คลังความรู้

อยากเริ่มต้นกับโมเดล BCG เรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่นี่เลย!

คอมมูนิตี้ของเรา

อัพเดทพูดคุยเกี่ยวกับ BCG กันได้ที่ช่องทางนี้เลย

ข่าวสารและบทความ

อ่านข่าวและบทความน่าสนใจล่าสุดได้ที่นี่

จักรยาน : การคมนาคมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของไต้หวัน

ปัจจุบันทั้งรัฐบาลและเอกชนในไต้หวันส่งเสริมการขับขี่จักรยานในไต้หวันโดยเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันนโยบายสีเขียว (Green Policy)ที่มีจุดประสงค์เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เป็นการยกระดับการใช้ชีวิตของประชาชนในเมืองให้ดียิ่งขึ้นและเพื่อการอนุรักษ์พลังงานการลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

อ่านต่อ

ไต้หวันเปิด Platform ซื้อขายคาร์บอนเครดิต

ในปัจจุบันปฏิเสธไม่ได้เลยว่า ปัญหาโลกร้อนเป็นสิ่งอยู่ในความสนใจของคนโลกทั่วโลก และทุกภาคส่วนก็พยายามแสวงหาแนวทางเพื่อลดปัญหาโลกร้อน โดยเฉพาะการส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

อ่านต่อ

จักรยานและเมืองสีเขียว :อุตสาหกรรมจักรยานโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

การแพร่ระบาดของสถานการณ์โควิด-19 ในปัจจุบันทำให้อุตสาหกรรมบางแห่งต้องปิดตัวลงหรือ ขาดทุนทางรายได้อย่างมหาศาล อย่างไรก็ดี อุตสาหกรรมจักรยานกลับขยายตัวสวนกระแส มีรายงานว่า ยอดขายจักรยานทั่วโลกเพิ่มขึ้นกว่า 200%

อ่านต่อ