Search
Close this search box.

ปราบหนอนกระทู้หอมและหนอนกระทู้ผักศัตรู ‘กล้วยไม้’ ด้วย ‘ไวรัสเอ็นพีวี’

share to:

Facebook
Twitter

 

กล้วยไม้เป็นพืชเศรษฐกิจของไทยที่สร้างรายได้จากการส่งออกมากกว่า 200 ล้านบาทต่อปี แต่ในการเพาะปลูกกล้วยไม้หนึ่งในปัญหาหลักที่เกษตรกรต้องเผชิญ คือ ‘หนอนบุกกัดกิน’ ทำให้ดอกและใบถูกทำลายจนเกษตรกรไม่สามารถตัดดอกขายหรือจำหน่ายต้นกล้วยไม้ได้ส่งผลให้ขาดทุนหนัก ทำให้ที่ผ่านมาหลายสวนรับมือกับ ‘หนอนกระทู้หอม’ และ ‘หนอนกระทู้ผัก’ 2 ศัตรูหลักของกล้วยไม้ด้วยสารเคมีซึ่งเป็นวิธีการที่ไม่ยั่งยืน เพราะนอกจากจะทำให้หนอนดื้อยาจำเป็นต้องใช้สารเคมีที่แรงขึ้นเรื่อยๆ แล้ว สารเคมีที่ใช้ยังเป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานและสิ่งแวดล้อม

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เสนอแก้ปัญหาด้วยชีวภัณฑ์ ‘ไวรัสเอ็นพีวี (Nuclear Polyhedrosis Virus: NPV)’ ไวรัสก่อโรคในแมลง ไม่มีสารพิษตกค้าง ปลอดภัยต่อผู้ใช้งานและสิ่งแวดล้อม ที่สำคัญช่วยลดสารเคมีและค่าใช้จ่ายในระยะยาวได้อีกด้วย

จุดเด่นของไวรัสชนิดนี้ คือ มีความจำเพาะกับหนอน 3 ชนิด ได้แก่ หนอนกระทู้หอม หนอนกระทู้ผัก และหนอนเจาะสมอฝ้าย เมื่อหนอนกินไวรัสเข้าไป จะป่วย กินอาหารได้น้อยลง และตายใน 5-7 วัน ด้วยกลไกตามธรรมชาตินี้จะทำให้แมลงศัตรูพืชไม่เกิดการดื้อยา ทางด้านวิธีการใช้งานก็ใช้ได้ง่ายเพียงผสมน้ำและฉีดพ่นให้ทั่วดอกและใบเท่านั้น

ปัจจุบัน ไบโอเทค สวทช. ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตให้แก่บริษัทเอกชนแล้ว 2 บริษัท คือ บริษัทไบรท์ออร์แกนิค จำกัด (06 4536 3549) และบริษัทบีไบโอ จำกัด (08 1806 1268) ผู้สนใจสามารถติดต่อบริษัทได้โดยตรง

รายละเอียดเพิ่มเติม : รู้จัก-รู้ใช้ชีวภัณฑ์กำจัดศัตรูพืช