Search
Close this search box.

ความก้าวหน้าในการดำเนินงานสาขาเกษตร

share to:

Facebook
Twitter

สรุปผลการดำเนินงาน การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG สาขาเกษตร ปี 2564 – 2566

 

ภาคผนวก