Search
Close this search box.

เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออินทผลัมพันธุ์บาฮี ตรงตามพันธุ์ ขยายพันธุ์เร็ว มูลค่าสูง

share to:

Facebook
Twitter

 

‘อินทผลัม’ เป็นไม้ยืนต้นตระกูลปาล์ม ผลมีเนื้อสีเหลือง รสชาติหวานและฉ่ำน้ำ รับประทานได้ทั้งแบบผลสดและแปรรูป หนึ่งในพันธุ์ของอินทผลัมที่เป็นที่จับตาในปัจจุบัน คือ ‘พันธุ์บาฮี’ เพราะสายพันธุ์นี้สามารถปลูกได้ดีในไทย ให้ผลผลิตสูง อีกทั้งผลผลิตยังเป็นที่ต้องการของทั้งตลาดไทยและต่างประเทศ ทำให้ปัจจุบันอินทผลัมพันธุ์บาฮีขึ้นแท่นเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่มาแรง

ในการนี้เพื่อยกระดับและหนุนเสริมให้อุตสาหกรรมการเกษตรไทยเติบโตอย่างมั่นคง นักวิจัยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จึงร่วมกับบริษัทพี โซลูชัน จำกัด วิจัยและพัฒนาเทคนิคการขยายพันธุ์อินทผลัมพันธุ์บาฮีในรูปแบบเชิงการค้า โดยใช้เทคโนโลยีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและต่อยอดการขยายผลด้วยระบบไบโอรีแอกเตอร์จนสำเร็จเป็นครั้งแรกในไทย ได้เป็นเทคนิคการปลูกที่สามารถขยายต้นพันธุ์ได้ตรงตามพันธุ์ รวดเร็ว ประหยัดต้นทุนและแรงงาน ช่วยลดการนำเข้าต้นพันธุ์ได้เป็นอย่างดี เหมาะแก่การเป็นทางเลือกใหม่ให้เกษตรกรเพาะปลูกเพื่อสร้างรายได้เสริม

รายละเอียดเพิ่มเติม ความสำเร็จในการขยายผลการผลิตต้นกล้าอินทผลัมในเชิงพาณิชย์ด้วยเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสู่เกษตรกรไทย

 

บทความที่เกี่ยวข้อง