Search
Close this search box.

การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ

share to:

Facebook
Twitter

นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565 มีมติเห็นชอบการกำหนดพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 4 ภาค

ที่มาข้อมูล : https://www.nesdc.go.th/ewt_news.php?nid=13017