Search
Close this search box.

รายการ 1 นาที กับ BCG model ตอน : ปทุมมาสายพันธุ์ห้วยสำราญ สร้างงานสร้างอาชีพให้ชุมชน

share to:

Facebook
Twitter

ปรับปรุงพันธุ์ เพิ่มมูลค่า พัฒนาท้องถิ่น คือตัวอย่างความสำเร็จของทีมนักวิจัยและเอกชนไทยที่ร่วมกันนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ปรับปรุงพันธุ์ “ปทุมมา” ซึ่งเป็นไม้ดอกท้องถิ่น จนได้สายพันธุ์ใหม่ คือ “ปทุมมาสายพันธุ์ห้วยสำราญ” ที่มีสีสันสวยงาม มีลักษณะเด่นตรงตามความต้องการของตลาด และปลูกได้ในฤดูฝน

 

ปัจจุบันได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะปลูกปทุมมาสายพันธุ์ห้วยสำราญให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ไม้ดอกไม้ประดับบ้านห้วยสำราญ-ห้วยเจริญ จังหวัดอุดรธานี เพื่อส่งเสริมให้เป็นพืชเศรษฐกิจของจังหวัด พร้อมทั้งพัฒนาพื้นที่ของชุมชนให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้เพิ่มให้ชุมชน

ที่มา : รายการ 1 นาที กับ BCG Model คือ สกู๊ปข่าวสั้นทางโทรทัศน์ คัดสรรตัวอย่างความสำเร็จจากหลายสาขาอาชีพทั่วประเทศ ที่ใช้ประโยชน์จากจุดเด่นด้านความหลากหลายทางทางชีวภาพของไทย ผสานกับการเปิดรับองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีจากงานวิจัยและนวัตกรรม ตามแนวทางโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG Economy Model จนสามารถนำมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์สร้างมูลค่า ที่ช่วยสร้างโอกาสใหม่ๆ ในอาชีพ และรายได้ที่มั่นคงให้กับบุคคล ชุมชนและสังคมไทยอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ BCG Economy Model ประกอบด้วย 3 เศรษฐกิจหลัก คือ B- Bio Economy ระบบเศรษฐกิจชีวภาพ มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรชีวภาพอย่างคุ้มค่า เชื่อมโยงกับ C- Circular Economy ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ที่คำนึงถึงการนำวัสดุต่างๆ กลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด และทั้ง 2 เศรษฐกิจนี้ อยู่ภายใต้ G- Green Economy ระบบเศรษฐกิจสีเขียว ซึ่งมุ่งแก้ไขปัญหามลพิษ เพื่อลดผลกระทบต่อโลกอย่างยั่งยืน

 

สามารถชม สกู๊ปข่าวสั้น 1 นาทีกับ BCG Model ทางช่อง3 HD (หมายเลข 33)
เรื่องเล่าเช้านี้ ทุกวันจันทร์ ช่วงเวลา 06.30 – 07.30 น.
เรื่องเล่าเสาร์-อาทิตย์ ทุกวันเสาร์แรกของเดือน ช่วงเวลา 10.30 – 11.00 น.