Search
Close this search box.

รายการ 1 นาที กับ BCG Model ตอนแรก : ‘ข้าวเหนียวหอมนาคา’

share to:

Facebook
Twitter


หอม – นุ่ม – เหนียว
คือ จุดเด่นเมื่อหุงรับประทาน ของข้าวเหนียวหอมนาคา ข้าวเหนียวสายพันธุ์ใหม่ ที่ปรับปรุงพันธุ์โดยนักวิจัยไทย เพื่อคนไทยที่ชอบบริโภคข้าวเหนียว และเพื่อพี่น้องเกษตรกรไทยที่ปลูกข้าวเหนียว

ข้าวเหนียวหอมนาคา ปลูกได้ทั้งนาปีและนาปรัง ทนทานทุกสภาวะแวดล้อม ทนทานต่อโรคไหม้ โรคขอบใบแห้ง ลำต้นแข็งแรง เก็บเกี่ยวง่าย ประหยัดค่าใช้จ่าย ทั้งค่ายาค่าปุ๋ย ให้ผลผลิตสูงเจ็ดร้อยถึงเก้าร้อยกิโลกรัมต่อไร่

สร้างความมั่นคงด้านอาหารให้แก่พื้นที่ที่บริโภคข้าวเหนียวเป็นหลัก โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคอีสาน สอดคล้องกับเศรษฐกิจบีซีจี โมเดลเศรษฐกิจใหม่ที่เป็นวาระแห่งชาติของประเทศไทย

ที่มา : รายการ 1 นาที กับ BCG Model คือ สกู๊ปข่าวสั้นทางโทรทัศน์ 1 นาทีกับ BCG Model คัดสรรตัวอย่างความสำเร็จจากหลายสาขาอาชีพทั่วประเทศ ที่ใช้ประโยชน์จากจุดเด่นด้านความหลากหลายทางทางชีวภาพของไทย ผสานกับการเปิดรับองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีจากงานวิจัยและนวัตกรรม ตามแนวทางโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG Economy Model จนสามารถนำมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์สร้างมูลค่า ที่ช่วยสร้างโอกาสใหม่ๆ ในอาชีพ และรายได้ที่มั่นคงให้กับบุคคล ชุมชนและสังคมไทยอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ BCG Economy Model ประกอบด้วย 3 เศรษฐกิจหลัก คือ B- Bio Economy ระบบเศรษฐกิจชีวภาพ มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรชีวภาพอย่างคุ้มค่า เชื่อมโยงกับ C- Circular Economy ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ที่คำนึงถึงการนำวัสดุต่างๆ กลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด และทั้ง 2 เศรษฐกิจนี้ อยู่ภายใต้ G- Green Economy ระบบเศรษฐกิจสีเขียว ซึ่งมุ่งแก้ไขปัญหามลพิษ เพื่อลดผลกระทบต่อโลกอย่างยั่งยืน

สามารถชม สกู๊ปข่าวสั้น 1 นาทีกับ BCG Model ทางช่อง3 HD (หมายเลข 33)
เรื่องเล่าเช้านี้ ทุกวันจันทร์ ช่วงเวลา 06.30 – 07.30 น.
เรื่องเล่าเสาร์-อาทิตย์ และทุกวันเสาร์แรกของเดือน ช่วงเวลา 10.30 – 11.00 น.
เริ่ม 10 มกราคม 2565