Search
Close this search box.

รายการ 1 นาที กับ BCG ตอน Thai School Lunch

share to:

Facebook
Twitter

กินอิ่ม ตามงบ ครบโภชนาการ คือสำรับอาหารกลางวันในฝันที่โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั่วประเทศไทยอยากจัดเตรียมไว้ให้เด็กๆ ซึ่ง “Thai School Lunch” ระบบแนะนำสำรับอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติ ช่วยให้ฝันนั้นเป็นจริงได้ ด้วยการนำเทคโนโลยีบิ๊กดาตาอะนาไลติกส์และปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในการจัดสำรับอาหารกลางวันที่ครบถ้วนทั้งคุณภาพและปริมาณ เต็มไปด้วยสารอาหาร ถูกหลักโภชนาการ งบไม่บานปลาย

ช่วยแบ่งเบาภาระของโรงเรียนในการจัดสำรับอาหารกลางวันที่เหมาะสมแก่เด็ก รวมทั้งช่วยคำนวณและวางแผนค่าใช้จ่ายในการเตรียมวัตถุดิบให้พอเหมาะพอดีในแต่ละวัน และสิ่งสำคัญที่สุดคือช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กไทยให้เติบโตสมวัย ทั้งกาย ใจ และปัญญา

ที่มา : รายการ 1 นาที กับ BCG Model คือ สกู๊ปข่าวสั้นทางโทรทัศน์ คัดสรรตัวอย่างความสำเร็จจากหลายสาขาอาชีพทั่วประเทศ ที่ใช้ประโยชน์จากจุดเด่นด้านความหลากหลายทางทางชีวภาพของไทย ผสานกับการเปิดรับองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีจากงานวิจัยและนวัตกรรม ตามแนวทางโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG Economy Model จนสามารถนำมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์สร้างมูลค่า ที่ช่วยสร้างโอกาสใหม่ๆ ในอาชีพ และรายได้ที่มั่นคงให้กับบุคคล ชุมชนและสังคมไทยอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ BCG Economy Model ประกอบด้วย 3 เศรษฐกิจหลัก คือ B- Bio Economy ระบบเศรษฐกิจชีวภาพ มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรชีวภาพอย่างคุ้มค่า เชื่อมโยงกับ C- Circular Economy ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ที่คำนึงถึงการนำวัสดุต่างๆ กลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด และทั้ง 2 เศรษฐกิจนี้ อยู่ภายใต้ G- Green Economy ระบบเศรษฐกิจสีเขียว ซึ่งมุ่งแก้ไขปัญหามลพิษ เพื่อลดผลกระทบต่อโลกอย่างยั่งยืน

 

สามารถชม สกู๊ปข่าวสั้น 1 นาทีกับ BCG Model ทางช่อง3 HD (หมายเลข 33)
เรื่องเล่าเช้านี้ ทุกวันจันทร์ ช่วงเวลา 06.30 – 07.30 น.
เรื่องเล่าเสาร์-อาทิตย์ ทุกวันเสาร์แรกของเดือน ช่วงเวลา 10.30 – 11.00 น.

บทความที่เกี่ยวข้อง