Search
Close this search box.

รายการ 1 นาที กับ BCG model ตอน : อุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ไทย

share to:

Facebook
Twitter

เพิ่มมูลค่าการส่งออก สร้างแบรนด์เมล็ดพันธุ์ไทย สร้างรายได้เข้าประเทศ … เมล็ดพันธุ์เป็นปัจจัยต้นน้ำที่สำคัญ เป็นสินค้าเทคโนโลยีและนวัตกรรม สินค้ามูลค่าสูง ทำน้อยได้มาก สวทช. จึงผนึกกำลังกับทุกภาคส่วน ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ไทย มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนา การปรับปรุงด้านกฎหมายและกฎระเบียบ การส่งเสริมการผลิตและการค้า การสร้างและพัฒนานักปรับปรุงพันธุ์ รวมถึงการจัดตั้งหน่วยเก็บรักษาและประเมินเชื้อพันธุกรรมระดับชาติ เพื่อพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชใหม่ของไทย ปรับปุรงพันธุ์พืชให้มีลักษณะตามต้องการ เชื่อมโยงกลไกการตลาด เพิ่มมูลค่าการส่งออกเมล็ดพันธุ์ไทย ช่วยให้เกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์มีอาชีพ สร้างรายได้จากการใช้เมล็ดพันธุ์คุณภาพดี ก้าวพ้นความยากจนสู่ความมั่นคงทางรายได้

ที่มา : รายการ 1 นาที กับ BCG Model คือ สกู๊ปข่าวสั้นทางโทรทัศน์ คัดสรรตัวอย่างความสำเร็จจากหลายสาขาอาชีพทั่วประเทศ ที่ใช้ประโยชน์จากจุดเด่นด้านความหลากหลายทางทางชีวภาพของไทย ผสานกับการเปิดรับองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีจากงานวิจัยและนวัตกรรม ตามแนวทางโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG Economy Model จนสามารถนำมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์สร้างมูลค่า ที่ช่วยสร้างโอกาสใหม่ๆ ในอาชีพ และรายได้ที่มั่นคงให้กับบุคคล ชุมชนและสังคมไทยอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ BCG Economy Model ประกอบด้วย 3 เศรษฐกิจหลัก คือ B- Bio Economy ระบบเศรษฐกิจชีวภาพ มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรชีวภาพอย่างคุ้มค่า เชื่อมโยงกับ C- Circular Economy ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ที่คำนึงถึงการนำวัสดุต่างๆ กลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด และทั้ง 2 เศรษฐกิจนี้ อยู่ภายใต้ G- Green Economy ระบบเศรษฐกิจสีเขียว ซึ่งมุ่งแก้ไขปัญหามลพิษ เพื่อลดผลกระทบต่อโลกอย่างยั่งยืน

 

สามารถชม สกู๊ปข่าวสั้น 1 นาทีกับ BCG Model ทางช่อง3 HD (หมายเลข 33)
เรื่องเล่าเช้านี้ ทุกวันจันทร์ ช่วงเวลา 06.30 – 07.30 น.
เรื่องเล่าเสาร์-อาทิตย์ ทุกวันเสาร์แรกของเดือน ช่วงเวลา 10.30 – 11.00 น.

บทความที่เกี่ยวข้อง