Search
Close this search box.
ชื่อโครงการผลลัพธ์/ผลกระทบ
1. ยกระดับอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ไทย เครื่องมือแพทย์สามารถขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยได้จำนวน 10 รายการ นำไปสู่การสร้างอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ไทย
2. การผลิตยาต้านไวรัสผลิตสารสำคัญในการผลิตยารักษาโรคโควิด-19  (Favipiravir) ได้เองครั้งแรกในประเทศไทย ซึ่งจะนำไปสู่การผลิตสารสำคัญของยาประเภทอื่นๆ ได้ในอนาคต  
3. การพัฒนาสารสกัดกระชายดำมาตรฐาน พัฒนามาตรฐานและข้อมูลความปลอดภัยของสารสกัดและสารออกฤทธิ์กระชายดำเพื่อการขึ้นทะเบียนสารออกฤทธิ์ทั้งในและต่างประเทศ ก่อให้เกิดอุตสาหกรรมต่อเนื่องทั้งอุตสาหกรรมอาหารฟังก์ชั่น เครื่องสำอาง ยา รวมทั้ง เป็นการวางรากฐานเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสมุนไพรของไทยชนิดอื่นๆ ในอนาคต 
4. ผลิตภัณฑ์นมโคเกรดพรีเมียม พัฒนาน้ำนมดิบให้เป็นแพลตฟอร์ม (Platform) สำหรับการเติมสารฟังก์ชั่น เช่น DHA เพื่อให้น้ำนมดิบเป็นน้ำนมเกรดพรีเมียม ยกระดับคุณภาพนมโรงเรียน
5. บูรณาการยกระดับสตรีทฟู้ด (Street Food) ไทย ขยายผลนำเครื่องมือ อุปกรณ์สำหรับสตรีทฟู้ดเพื่อยกระดับอาหารปลอดภัย
ลดปัญหามลพิษทั้งควันและน้ำทิ้ง ลดปัญหาสุขภาพของผู้บริโภค และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีต่อการท่องเที่ยว
6. ยกระดับอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านและเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart   Farmers)  พัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านเพื่อเป็นตัวคูณการถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อปรับเปลี่ยนไปสู่ระบบเกษตรสมัยใหม่
7. การยกระดับและเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ ท้องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยวหลังโควิดเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการท้องถิ่นที่เป็นอัตลักษณ์ 40 ผลิตภัณฑ์ กระตุ้นการเติบโตของเศรษฐกิจฐานราก
8. การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานทดแทนในชุมชน พัฒนาต้นแบบการผลิต จำหน่าย และใช้ไฟฟ้าในชุมชนเองเพื่อนำไปสู่การสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน การพึ่งตนเอง และการสร้างรายได้ในชุมชนจากพลังงานทดแทน
9. การส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากจากความหลากหลายทางชีวภาพ  พัฒนาต้นแบบการจัดการป่าชายเลนเพื่อเป็นแหล่งอาหาร แหล่งรายได้ของชุมชน SMEs นำไปสู่การขยายผล  
10. การกำหนดราคาคาร์บอน พัฒนาหลักเกณฑ์การจัดสรรแบ่งคาร์บอนเครดิตแก่ผู้ลงทุนปลูกป่าในพื้นที่ของรัฐเพื่อสร้างแรงจูงใจให้ภาคเอกชนเข้ามาลงทุนปลูกป่าอนุรักษ์และสร้างแหล่งกักเก็บคาร์บอนในที่ดินของรัฐ
11. Green Industry สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร ของเหลือทิ้งในกระบวนการผลิตอาหารได้รับการบริหารจัดการอย่างเหมาะสมรวมถึงนำไปสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อให้อุตสาหกรรมอาหารเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว 
12. การสร้างความรับรู้และการมีส่วนร่วมในเรื่อง BCG เกิดการรับรู้และการตระหนักรู้ในกลุ่มจตุภาคีในวงกว้าง เพื่อให้ทุกภาคส่วนเป็นพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG อย่างเป็นรูปธรรม