Search
Close this search box.

“3 แนวทางพัฒนาตลาดทุนไทย พร้อมรับสังคมดิจิทัลและเศรษฐกิจสีเขียว”

share to:

Facebook
Twitter

 

แนวทางพัฒนาตลาดทุน ซึ่งเป็นการวางโครงสร้างพื้นฐาน (infrastructure) ของตลาดทุนไทย เพื่อให้เป็นกลไกสำคัญสอดคล้องกับสังคมดิจิทัลและเศรษฐกิจสีเขียว ที่เชื่อว่า จะสร้างความมั่นใจให้กับทิศทางของตลาดทุนไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน

นอกจาก “มาตรการชุดใหญ่” ทั้ง ส่งเสริมการออมการลงทุน และ ยกระดับความเชื่อมั่นตลาดทุน แล้ว ในการแถลงข่าว “ความท้าทายสู่โอกาส : การขับเคลื่อนตลาดทุน” โดยกระทรวงการคลัง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. ที่ผ่านมา ยังมีอีกหนึ่งไฮไลต์ที่ผมขอนำมาขยายความให้ฟังกันอีกสักหน่อย คือ “แนวทางพัฒนาตลาดทุน” ซึ่งเป็นการวางโครงสร้างพื้นฐาน (infrastructure) ของตลาดทุนไทย เพื่อให้เป็นกลไกสำคัญสอดคล้องกับสังคมดิจิทัลและเศรษฐกิจสีเขียว ที่เชื่อว่า จะสร้างความมั่นใจให้กับทิศทางของตลาดทุนไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยแนวทางพัฒนาตลาดทุนที่เรามองไปข้างหน้า มีอยู่ 3 แนวทางหลัก ๆ ครับ

แนวทางแรก การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล (Digital Infrastructure) หรือที่เรียกย่อ ๆ ว่า DIF ซึ่งเป็นโครงการเพื่อยกระดับตลาดทุนดิจิทัลและรองรับการออกหลักทรัพย์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (digital/tokenized securities)

โครงการ DIF เป็นความร่วมมือระหว่าง ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย และสมาคมธนาคารไทย เพื่อพัฒนาระบบ Digital Infrastructure ที่เชื่อมโยง แลกเปลี่ยนข้อมูล และให้บริการผู้เกี่ยวข้อง รองรับกระบวนการดิจิทัลตลอดสาย ตั้งแต่การนำหลักทรัพย์ออกเสนอขายในตลาดแรก (primary market) ไปจนถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในตลาดรอง (secondary market) เช่น การซื้อขายผ่านศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ การชำระราคาและส่งมอบ ตลอดจนกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับทะเบียนหลักทรัพย์ โดยเริ่มจากระบบ web portal ในเฟส 1 สำหรับการยื่น filing ตราสารหนี้ประเภทหุ้นกู้เอกชนทั่วไปที่ไม่มีความซับซ้อน เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุน โดยระยะแรกเปิดให้กับกลุ่มผู้ลงทุนสถาบัน ภายใต้โครงการนำร่อง (sandbox) ของ ก.ล.ต. ไปตั้งแต่เดือน เม.ย. ปี 2566

แหล่งที่มาภาพและข้อมูล/อ่านเพิ่มเติม: https://www.bangkokbiznews.com/blogs/finance/stock/1133063#google_vignette