Search
Close this search box.

3 สิ่งที่ไทยเชื่อว่าเอเชียจะร่วมกันทำได้เพื่อก้าวข้ามสถานะที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

share to:

Facebook
Twitter

3 สิ่งที่ไทยเชื่อว่าเอเชียจะร่วมกันทำได้เพื่อก้าวข้ามสถานะที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน โดยมุ่งให้เกิดสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาค

  1. เราจะต้องกระตุ้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเราจะต้องทำให้ตลาดเปิดกว้างและครอบคลุมต่อไป การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเรามีภูมิต้านทานมากพอที่จะสามารถปรับตัวและรับมือกับความชะงักงันและความไม่แน่นอนใด ๆ ได้อย่างทันท่วงที พร้อมกับมีห่วงโซ่อุปทานของภูมิภาคและของโลกที่มีความเข้มแข็ง ยืดหยุ่นและไม่ถูกตัดขาด
  2. เราต้องสนับสนุนระบบพหุภาคีต่อไปเพราะไม่มีประเทศใดจะสามารถรับมือและจัดการกับความท้าทายเหล่านี้ได้เพียงลำพัง ไทยสนับสนุนระบบพหุภาคีอย่างแน่วแน่เสมอมาและจะยังคงสนับสนุนต่อไป เพราะไทยเชื่อมั่นอย่างที่สุดว่าสิ่งนี้จะเป็นปัจจัยสำคัญหากเราต้องการสร้างประชาคมระหว่างประเทศที่เอื้อต่อการเจริญเติบโต การพัฒนาที่ยั่งยืน และสันติภาพ เพราะในเวทีระหว่างประเทศ ทุกประเทศอยู่บนพื้นฐานที่เท่ากัน ไม่ว่าจะเป็นประเทศใหญ่หรือเล็ก ไทยพร้อมที่จะทำหน้าที่ของเราเพื่อสนับสนุนแนวคิดพหุภาคีและขับเคลื่อนความร่วมมือระดับพหุภาคีต่อไปให้มากที่สุด
  3. ภายใต้แนวคิด BCG ไทยเชื่อว่าการฟื้นฟูทางเศรษฐกิจจะต้องเกิดควบคู่ไปกับความยั่งยืน ไทยมุ่งมั่นที่จะทำให้มากขึ้นและดีขึ้นเรื่อย ๆ ผมจึงขอใช้โอกาสนี้เชิญชวนภาคเอกชนมาร่วมมือกันเพื่อบรรลุเป้าหมายนี้ เพราะทุกท่านคือผู้ขับเคลื่อนให้เกิดความยั่งยืนอย่างแท้จริง

บทความที่เกี่ยวข้อง