Search
Close this search box.

ครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

share to:

Facebook
Twitter

วันที่ 27 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “50 ปี KPRU สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยมีนายบุญช่วย หอมยามเย็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรกล่าวต้อนรับ กล่าวต้อนรับ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นผู้กล่าวรายงาน จากนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ การนำองค์ความรู้ด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยแนวคิด CREATIVE ECONOMY, DIGITAL ECONOMY และ BCG ECONOMY

สำหรับการจัดงาน “50 ปี KPRU สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” ในครั้งนี้เป็นการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยแบ่งรูปแบบกิจกรรมออกเป็น 5 ส่วน ได้แก่

1) นิทรรศการทางวิชาการ ผลงานรับใช้ท้องถิ่น วิจัย นวัตกรรมต่าง ๆ จากหน่วยงานต่าง ๆ

2) มหกรรมการแสดงนาฏศิลป์นานาชาติ

3) การประชุม/สัมมนาวิชาการ

4) การประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ

5) กิจกรรมเปิดรั้วมหาวิทยาลัย แนะนำหลักสูตรและรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร สถาปนาขึ้นเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2516 ตามมติคณะรัฐมนตรีได้มีอนุมัติให้กรมการฝึกหัดครูจัดตั้งวิทยาลัยครูกำแพงเพชร เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น มีหน้าที่หลักในการสร้างและพัฒนากำลังคนที่สอดคล้องกับการพัฒนาพื้นที่ รวมถึงอนุรักษ์ เผยแพร่ สืบสานศิลปะและวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่น โดยมีพัฒนาการมาจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 50 ปี

 

 

ที่มาภาพ/ข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230127162128194