Search
Close this search box.

สวก. ร่วมมือ พันธมิตรวิจัย จัดงานเทศกาล Lanna Wheat Festival “ปอยข้าวสาลีล้านนา” ครั้งที่ 3

share to:

Facebook
Twitter

สวก. ร่วมมือ พันธมิตรวิจัย จัดงานเทศกาล Lanna Wheat Festival “ปอยข้าวสาลีล้านนา” ครั้งที่ 3 โชว์ความพร้อมด้วยงานวิจัยที่ตอบโจทย์วาระแห่งชาติ BCG Model

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ในฐานะผู้สนับสนุนทุนวิจัยโครงการพัฒนาการผลิตธัญพืชเมืองหนาวเป็นพืชหลังนาเพื่อเกษตรกรภาคเหนือตอนบน : การขยายผลการผลิตข้าวสาลี (ปี 3) ภายใต้แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) จัดงานเทศกาล Lanna Wheat Festival “ปอยข้าวสาลีล้านนา”ครั้งที่ 3 จัดโดย สวก. ร่วมกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมการข้าว ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง และศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ณ ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี และดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร กล่าวรายงาน

ภายในงานมีกิจกรรม อาทิ แชร์ เช็คอินทุ่งข้าวสาลี ข้าวบาร์เลย์ และข้าวโอ๊ต ชิม/ช็อปผลิตภัณฑ์แปรรูปจากธัญพืชเมืองหนาว การสาธิตการแปรรูปจากธัญพืชเมืองหนาว เวทีเสวนาอนาคตธัญพืชเมืองหนาวและบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศตาม BCG model โดยกรมการข้าว ร่วมกับนักวิจัย ผู้ประกอบการ และเกษตรที่เกี่ยวข้องร่วมเสวนา

ทั้งนี้ โครงการวิจัยการพัฒนาการผลิตธัญพืชเมืองหนาวเป็นพืชหลังนาเพื่อเกษตรกรภาคเหนือตอนบน : การขยายผลการผลิตข้าวสาลี (ปี 3) มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่และพัฒนากระบวนการวิจัยและรวมทั้งเทคโนโลยีต่างๆ เช่น การคัดเลือกพันธุ์ที่เหมาะสมตามความต้องการ การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต/การแปรรูป การจัดการด้านเมล็ดพันธุ์ รวมถึงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ นอกจากนี้ทางโครงการวิจัยได้นำ BCG Model มาประยุกต์ใช้ในห่วงโซ่การผลิตธัญพืชเมืองหนาว ซึ่งจะเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม ที่จะพัฒนาเศรษฐกิจ 3 มิติ ไปพร้อมกัน ได้แก่ 1. เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) 2. เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และ 3. เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy)

ที่มาข้อมูล / อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.arda.or.th/newlist-detail.php?id=947