Search
Close this search box.

ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัด ASEAN Innovation Roadmap Forum

share to:

Facebook
Twitter

เมื่อวันที่ 27-28 มิถุนายน 2565 สวทช. ร่วมกับ อว. จัดกิจกรรมในงาน the 3rd ASEAN Innovation Roadmap Forum: Key Technologies and Innovations in Responding Global Challenges towards Sustainable ASEAN ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว กรุงเทพ โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดในรูปแบบ Hybrid มีผู้เข้าร่วมทั้งจากประเทศไทย และในอาเซียนกว่า 100 คน มีเป้าหมายสำคัญคือ การสร้างระบบนิเวศน์ด้านนวัตกรรมให้เกิดขึ้นในอาเซียน มีแนวทางการขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งแผนที่นำทางอาเซียนด้านนวัตกรรมจะเปรียบเสมือนแนวทางในทางยุทธศาสตร์ให้อาเซียนก้าวไปข้างหน้าด้วยการต่อยอดทางนวัตกรรมจากงานวิจัยและพัฒนา

สวทช. ร่วมจัดการเสวนาเพื่อสนับสนุน BCG Model สู่การปรับตัวแบบ new normal ในภูมิภาคอาเซียน โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรภาคเอกชนที่มีการปรับใช้ BCG ในกระบวนการภาคอุตสาหกรรม ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป นอกจากนี้ บุคลากร สวทช. ยังได้รับเกียรเข้าร่วมบรรยายในหัวข้อต่างๆ เช่น ดร. ลิลี่ เอื้อวิไลจิตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ด้านความร่วมมือต่างประเทศ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษและผู้ดำเนินรายการ ในหัวข้อ Promoting Bio-Circular-Green Economy to address New Normal / ดร. กัมปนาท ซิลวา นักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ เป็นวิทยากรร่วมอภิปรายหัวข้อ ASEAN Grand Challenges which affect the quality of human security and STI utilization to respond impacts and challenges / ดร.วรินธร สงคศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยวิศวกรรมชีวเคมีและชีววิทยาระบบ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ เป็นวิทยากรร่วมอภิปรายหัวข้อ Key Technologies and Innovation for Competitiveness/Mechanism to promote ASEAN-China STI Cooperation

นอกจากนี้ สวทช. ในฐานะเลขานุการของเครือข่าย ASEAN Network on Bio-Circular-Green Economy (ASEAN BCG Network) ได้ร่วมจัดการประชุมเครือข่ายอย่างเป็นทางการครั้งแรกร่วมกับหน่วยงานสมาชิกจากประเทศไทย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย กัมพูชา สปป. ลาว มาเลเซีย เมียนมาร์ และสิงคโปร์ ที่ประชุมได้ให้มุมมองการบริหารจัดการนโยบายที่เกี่ยวข้องกับ BCG ของหน่วยงาน/ประเทศสมาชิก ซึ่งจะเป็นการต่อยอดในการจัดกิจกรรมของเครือข่ายต่อไปในอนาคต
สวทช. โดยดร. ลิลี่ เอื้อวิไลจิตร ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรในหัวข้อ ASEAN -EU Strategic Partnership on STI Solutions towards Inclusive and Sustainable ASEAN เพื่อเป็นการเชื่อมโยงระหว่างการทำงานร่วมกันด้าน STI ไม่เพียงแต่กับอาเซียน แต่เป็นการขยายความร่วมมือกันกับภูมิภาค EU เพื่อเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมร่วมกัน ตอบโจทย์ด้านความยั่งยืน และการพัฒนาในยุค new normal

สวทช. เป็นหน่วยงานหลักที่จะนำพาแนวทาง BCG ไปสู่การขยายความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึงการแสวงหาแนวทางจากประเทศพัฒนาแล้วมาปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในประเทศ ทั้งนี้เพื่อนำพาประเทศไทยสู่การพัฒนาที่ยังยืน โดยอาศัย STI ร่วมกับแนวคิด BCG Model หากสนใจเข้าร่วมเป็นส่วนใหญ่ในการพัฒนานี้สามารถประสานได้ที่ aseanbcg@nstda.or.th

 

บทความที่เกี่ยวข้อง