Search
Close this search box.

แหนแดงลดต้นทุนการผลิตสู่เกษตรกร เพิ่มอินทรีย์วัตถุให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์

share to:

Facebook
Twitter

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดตัวโครงการขยายผลการผลิตและใช้แหนแดงเพื่อลดต้นทุนการผลิตสู่เกษตรกร ซึ่งเป็นความร่วมมือกับ กรมวิชาการเกษตรกร และได้รับการสนับสนุนวิจัยจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร หรือ สวก. ประเภทด้านการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ เพื่อรับมอบเทคโนโลยี องค์ความรู้ การผลิตและใช้แหนแดงจากหน่วยงานภาคคีเครือข่าย เพื่อส่งต่อและขยายผลไปสู่เกษตรกรทั่วประเทศให้ได้รับประโยชน์จากการผลิตและใช้แหนแดงในด้านการเกษตร ประมง ปศุสัตว์และด้านอื่นๆ พร้อมกล่าวว่า จากสถานการณ์ปุ๋ยเคมีที่มีราคาแพงและผันผวน กรมส่งเสริมการเกษตรจึงมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการผลิตและใช้แหนแดง สายพันธุ์อะซอลล่า ไมโครฟิลล่า โดยมีลักษณะขนาดใหญ่ ขยายพันธุ์ได้รวดเร็ว ซึ่งการใช้แหนแดง จะช่วยให้เกษตรกรลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยไนโตรเจน เพิ่มอินทรีย์วัตถุให้แก่ดิน ทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ ปรับปรุงโครงสร้างดินดีขึ้นในระยะยาว สอดคล้องกับนโยบาย BCG ของรัฐบาล พร้อมนำร่องในพื้นที่ 9 จังหวัดโดยดำเนินการผ่านศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ที่มีศักยภาพและความพร้อมในการขยายผลสู่ชุมชน

ขณะที่นายธนภัทร พัดเงิน รองประธานศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ตำบลบางโขมด อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ซึ่งเป็นตัวแทนเกษตรกรที่รับแหนแดงไปใช้ประโยชน์ในชุมชน กล่าวว่า พร้อมที่จะนำองค์ความรู้ที่ได้รับในครั้งนี้ไปเผยแพร่ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ไปใช้ในการเพาะปลูกขยายพันธ์แหนแดงเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากจะช่วยในเรื่องการลดต้นทุนการผลิตและได้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้น

 

 

ที่มาภาพ/ข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230717132210135