ชุมชนคุณธรรมบ้านเชียง 1 ใน 10 ต้นแบบ เที่ยวชุมชน ยลวิถี ปี 65

share to:

Facebook
Twitter

วธ.เลือกชุมชนคุณธรรมบ้านเชียง เป็น 1 ใน 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ เที่ยวชุมชน ยลวิถี ประจำปี 2565 ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นำคณะลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวรบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็น 1 ใน 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ประจำปี 2565 หวังสร้าง Soft Power ต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม สร้างคุณค่ามูลค่าอย่างสร่างสรรค์ เชื่อมโยงสู่การท่องเที่ยววิถีชุมชน สร้างโอกาส สร้างรายได้แก่ชุมชนสู่ความยั่งยืน

วันที่ 13 ธันวาคม 2565 ที่ลานวัฒนธรรม ตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม ส่งเสริมเส้นทางท่องเที่ยววิถีชุมชน สู่ความยั่งยืน “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ชุมชนบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างการับรู้แก่ประชาชนในวงกว้า ผลักดันให้เกิดการนำทุนทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ขบนธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นของชุมชนคุณธรรมบ้านเชียง มาพัฒนาต่อยอดสร้างคุณค่า และมูลค่าอย่างสร้างสรรค์ เชื่อมโยงสู่การท่องเที่ยวชุมชน เป็นการเพิ่มโอกาสสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน

โดยมี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายธีทัต พิมพา วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี นายบัญชา กัญหาสินธุ์ ประชาสัมพันธืจังหวัดอุดรธานี นายกัมปนาทจักรวาล วิเวศ ศรีพุทธาพัฒนาการจังหวัดอุดรธานี นายเจริญจิต สืบสาววงศ์ นายอำเภอหนองหาน วัฒนธรรมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 18 จังหวัด ผู้แทนสภาวัฒนธรรมจังหวัด นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเชียง ผู้นำชุมชนฯ ชาวชุมชนบ้านเชียง นักท่องเที่ยว สื่อมวลชน ประชาชนในพื้นที่ร่วมงาน

พันตรีสุเมธ คำพิมาน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเชียง กล่าวว่า จากการที่กระทรวงวัฒนธรรม จัดโครงการคัดเลือก 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” และคัดเลือกชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร หรือชุมชนคุณธรรมฯ บ้านเชียง ที่มีศักยภาพ และความพร้อมด้านการท่องเที่ยวในทุกมิติ ให้เป็น 1 ใน 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ประจำปี 2565

ชุมชนคุณธรรมฯบ้านเชียง มีความภาคภูมิใจที่ได้รับการคัดเลือก ชุมชนคุณธรรมฯบ้านเชียง ถือเป็นเมืองแห่งมรดกโลก ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ “ไทพวน” มีภาษาและการแต่งกายที่มีอัตลักษณ์ ชุมชนยังคงมีการรักษารูปแบบสิ่งปลูกสร้างให้สวยงามและกลมกลืน ร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นำทุนทางวัฒนธรรมมาสืบสาน สร้างสรรค์ สู่ Soft Power สร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ ถือเป็นต้นแบบของความร่วมมือพลังบวร “บ้าน วัด โรงเรียนราชการ” เพื่อให้ประชาชนดำรงชีวิตอย่างมีความสุข ก้าวไปสู่ ความมั่นคงและยั่งยืน เป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็ง มีความรักความสามัคคี

โอกาสนี้ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดตัวชุมชนด้วยการเขียนลวดลายก้นหอยลงบนไหบ้านเชียง เอกลักษณ์ของชาวบ้านเชียง พร้อมการบรรเลงเพลงโปงลางจากวงดนตรีพื้นบ้านโปงลาง โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา พร้อมนำคณะเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทพวน ตลาดวัฒนธรรม สาธิตภูมิปัญญาไทพวนบ้านเชียง อาทิ ทำขนมข้าวปาดเขียวมรกต ข้าวโล่ง ข้าวจี่ ขนมครก ขนมดอกบัว จักสาน ทำผ้าบาติก ของฝากของที่ระลึก เยือนร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อของชุมชน ชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง ศูนย์เรียนรู้กลุ่มปั้นหม้อเขียนสีบ้านเชียง “เฮ็ดมือ ปั้นหม้อ ล้อลาย” ปั้นหม้อเขียนสีลายสืบทอดมา 5,000 ปี ชมการร้อยสร้อยลูกปัดดินเผาตามรอยดินดำ อารยธรรมบ้านเชียง เรียนรู้การทอผ้าฝ้ายย้อมครามบ้านเชียง “มนต์เสน่ห์ภูษา ผ้าฝ้ายย้อมครามไทพวนบ้านเชียง” ชมหลุมขุดค้น วัดโพธิ์ศรีใน กราบสักการะสรีระสังขาร อดีตเจ้าอาวาส กราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ อุโบสถดอกบัวกลางน้ำแห่งเดียวในประเทศไทย ณ วัดสันติวนาราม

สำหรับการเปิดตัวสุดยอดชุมชนคุณธรรมต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ชุมชนคุณธรรมฯบ้านเชียง เป็นการนำทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอดสร้างสรรค์สินค้าและบริการ (Creative Culture) เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการทางวัฒนธรรม ตามนโยบายรัฐบาลที่มุ่งขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG สอดคล้องกับ วธ. มุ่งขับเคลื่อนงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ปรับบทบาทจากกระทรวงสังคม สู่กระทรวงสังคมกึ่งเศรษฐกิจ “เปลี่ยนฉากทัศน์วัฒนธรรม สู่ก้าวที่มั่นคงและยั่งยืน” เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ สร้างงาน สร้างรายได้จากการท่องเที่ยว และบริการทางวัฒนธรรม ตอบโจทย์สถานการณ์โลกในยุคหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) นับเป็นการแสดงถึงความเข้มแข็งระหว่างคนในชุมชนกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

ตลอดจนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดที่เข้าไปมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนชุมชนอย่างต่อเนื่องผ่านกิจกรรมรูปแบบการท่องเที่ยววิถีใหม่ สไตล์ New Normal เป็นอย่างดี ถือเป็นชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมด้านการท่องเที่ยวในทุกมิติอีกแห่งหนึ่ง ชุมชนบ้านเชียง เป็นเครือข่ายวัฒนธรรมไทพวน แต่งกายด้วยเสื้อผ้าฝ้ายย้อมคราม มีวิถีชีวิตและแหล่งท่องเที่ยวที่มีอัตลักษณ์ มีพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง จัดการแสดงวัตถุโบราณทางประวัติศาสตร์ที่ขุดค้นพบที่บ้านเชียง และพื้นที่ใกล้เคียงพร้อมทั้งนิทรรศการทางประวัติศาสตร์ หลุมขุดค้นวัดโพธิ์ศรีใน

เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ทำนา ทำปุ๋ยหมัก ปลูกผักปลอดสารพิษ เรียนรู้ทอผ้าย้อมคราม ออกแบบลายผ้า การมัดหมี่ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติบึงนาคำ วัดสันติวนาราม (วัดดงไร่) ป่าไม้ธรรมชาติ 1,000 ไร่ หนองน้ำ 100 ไร่ เรียนรู้การทำเครื่องปั้นดินเผา และเขียนสีลวดลายบ้านเชียง ณ กลุ่มผลิตภัณฑ์ปั้นหม้อเขียนไห เรียนรู้การจักสาน ทอผ้า และมัดย้อม

ร่วมกิจกรรมของฝากที่ระลึก DIY แม็คเน็ต พวงกุญแจ ถ้วยกาแฟ ถ้วยชามบ้านเชียง ชมศาสนสถานที่สวยงาม เช่น อุโบสถดอกบัวกลางน้ำ พระใหญ่วัดเทพประทานพร โบสถวิหารวัดสระแก้ว ยกระดับอาหารพื้นบ้านไทพวน “ข้าวผัดข่าแจ่วหอมหวานบ้านเชียง” ต้อนรับนักท่องเที่ยว ชมศิลปะการแสดงที่มีเอกลักษณ์ที่เดียว “ระบำบ้านเชียง” ถ่ายรูป Street Art ตามโปรแกรมนำเที่ยวภายในชุมชน พักโฮมสเตย์เชิงอนุรักษ์ พร้อมมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและมัคคุเทศก์น้อยนำชมสถานที่ท่องเที่ยวและชุมชน

 

ที่มาภาพ/ข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG221213222129671