Search
Close this search box.

รายงานพิเศษเรื่อง มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ขับเคลื่อน “ธนาคารปูม้า” ตามมติ ครม. คืนปูม้าสู่ทะเลไทย พร้อมขยายผลตามแนวทาง BCG Economy Model ส่งต่อความยั่งยืนสู่อนาคต ออกอากาศเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 เวลา 07.30

share to:

Facebook
Twitter

รายงานพิเศษเรื่อง มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ขับเคลื่อน “ธนาคารปูม้า” ตามมติ ครม.

คืนปูม้าสู่ทะเลไทย พร้อมขยายผลตามแนวทาง BCG Economy Model

ส่งต่อความยั่งยืนสู่อนาคต

ผู้ประกาศ : ท่านผู้ฟังคะ/ครับ ปูม้า เป็นทรัพยากรสัตว์น้ำเศรษฐกิจที่สำคัญที่ผู้คนนิยมบริโภคทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ทำให้ความต้องการบริโภคปูม้ามีปริมาณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จึงนำไปสู่การทำประมงที่เพิ่มขึ้นทำให้มีการนำทรัพยากรปูม้าขนาดเล็กขึ้นมาใช้ประโยชน์เป็นจำนวนมาก คณะรัฐมนตรีจึงได้เห็นชอบการขยายผลธนาคารปูม้าในชุมชนรอบอ่าวทะเลไทยและฝั่งอันดามัน เพื่อคืนปูม้าสู่ทะเลไทย จังหวัดตรัง ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไร ติดตามได้จากรายงานค่ะ/ครับ

ผู้รายงาน : จากสถานการณ์ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรปูม้า สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้รับมอบหมายตามมติคณะรัฐมนตรีให้เป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ สถาบันการศึกษาในการดำเนินโครงการขยายผลธนาคารปูม้า เพื่อคืนปูม้าสู่ทะเลไทย โดยมอบหมายให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง รับผิดชอบดำเนินการใน 2 จังหวัด คือ จังหวัดตรังและจังหวัดกระบี่

ผศ.ดร.วีกิจ ผินรับ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง กล่าวว่า นับตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นมา มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ได้ขับเคลื่อนโครงการขยายผลธนาคารปูม้า เพื่อคืนปูม้าสู่ทะเลไทยตามมติ ครม.มาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ปัจจุบัน มีธนาคารปูม้าในพื้นที่มาถึง 77 แห่ง ใน 9 อำเภอติดชายทะเลของจังหวัดตรังและจังหวัดกระบี่ เกิดศูนย์การเรียนรู้ธนาคารปูม้า อีก 14 แห่ง

ปล่อยเสียง ผศ.ดร.วีกิจ ผินรับ นอกจากนี้ ยังได้ขยายผลสู่การทำธนาคารปูม้าแบบยั่งยืน และการทำธนาคารปูม้าเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนในพื้นที่จังหวัดตรัง ตามแนวทาง BCG Economy Model โดยทางมหาวิทยาลัยได้ถ่ายทอดองค์ความรู้พร้อมส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปูม้านำร่องที่เกาะสุกรจังหวัดตรัง รวมถึงการทำเส้นทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับธนาคารปูม้าก่อนขยายผลไปสู๋พื้นที่อื่น ๆ ต่อไป

ปล่อยเสียง ผศ.ดร.วีกิจ ผินรับ

ทั้งนี้ โครงการธนาคารปูม้าเป็นการใช้ประโยชน์และบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืนเพื่อให้ทรัพยากรปูม้าฟื้นฟูกลับสู่ความสมบูรณ์ รวมถึงปรับปรุงแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกมิติด้านการพัฒนา ช่วยเพิ่มรายได้ แก้ปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับผู้คนในชุมชนรวมถึงสร้างความยั่งยืนของท้องทะเลไทยให้คงอยู่ต่อไปในอนาคตด้วย

ที่มาภาพและข้อมูล / สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ : https://thainews.prd.go.th/thainews/news/view/21787/?bid=1