Search
Close this search box.

ที่แรกในไทย !!! เปิดอาคารทดสอบประสิทธิภาพของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งในรูปแบบเป็นส่วนหนึ่งของอาคาร (BIPV)

share to:

Facebook
Twitter

ที่แรกในไทย !!! เปิดอาคารทดสอบประสิทธิภาพของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งในรูปแบบเป็นส่วนหนึ่งของอาคาร (BIPV)

สวทช. ร่วม KANEKA และเอกชนจากญี่ปุ่น หวังพัฒนาระบบติดตั้ง สร้างการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด

 

อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (เอ็นเทค) และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ร่วมกับ คาเนกะ คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น (KANEKA Corporation) จัดพิธีเปิด “อาคารประเมินประสิทธิภาพของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งแบบเป็นส่วนหนึ่งของอาคาร (Building-Integrated Photovoltaic: BIPV) ที่ติดตั้งใช้งานในประเทศไทย” แห่งแรกในไทย” ซึ่งตั้งอยู่ ณ สวทช. พร้อมพันธมิตร ไทเซอิ คอร์ปอเรชั่น จากประเทศญี่ปุ่น (TAISEI Corporation) และ บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) ร่วมผลักดัน

 

ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสวทช. กล่าวว่า สวทช. ได้รับมอบหมายภารกิจสำคัญในการเร่งรัดการพัฒนาเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ ภารกิจของเราคือการดำเนินการและสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนา การออกแบบและวิศวกรรม การถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (สทน.) และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดยมุ่งหวังที่จะเป็นพลังขับเคลื่อนหลักด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อผลักดันการพัฒนาประเทศในด้านความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของทีมวิจัย อีกทั้งตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศในเศรษฐกิจโลก โดยทำงานร่วมกับพันธมิตรจากภาคการศึกษา ภาครัฐบาล ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ “สอดคล้องกับนโยบาย BCG Economy สวทช. มุ่งมั่นสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาที่ส่งเสริมความยั่งยืน เรายอมรับถึงความเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และบทบาทสำคัญของพลังงานหมุนเวียนในความพยายามนี้ อาคารต้นแบบ “BIPV Solar House Building” ณ ทางเข้าหลักของสวนวิทยาศาสตร์แห่งชาติ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงศักยภาพของเทคโนโลยีนี้” ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ กล่าวเสริม

ดร.ลิลี่ เอื้อวิไลจิตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (เอ็นเทค สวทช.) กล่าวว่าโครงการ“การประเมินแผงโซลาร์เซลล์ที่ติดตั้งในรูปแบบผสมผสานกับอาคาร (BIPV) ที่ติดตั้งและดำเนินการในประเทศไทย” เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้ โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสาธิตเทคโนโลยีการ

 

ที่มาข้อมูล/อ่านทั้งหมดได้ที่ : https://thainews.prd.go.th/thainews/news/view/172381/?bid=1