Search
Close this search box.

อว. เลือกมหาวิทยาลัยบูรพา จัดกิจกรรมบทเรียนจากอดีต สู่ความต่อเนื่อง

share to:

Facebook
Twitter

อว.เลือกมหาวิทยาลัยบูรพาปูพรมกิจกรรม U2T for BCG บทเรียนจากอดีต สู่ความต่อเนื่องยั่งยืน

ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการส่งเสริมการตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์และแนะนำผลิตภัณฑ์สินค้า U2T for BCG บทเรียนจากอดีต สู่ความต่อเนื่องยั่งยืน โครงการส่งเสริมการตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์และแนะนำผลิตภัณฑ์สินค้า U2T for BCG เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานราก หลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG ที่คณะรัฐมนตรีในการประชุม เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ได้มีมติรับทราบการดำเนินงาน และขยายระยะเวลาดำเนินโครงการจากระยะเวลา 3 เดือนเป็นระยะเวลา 9 เดือน (1 กรกฎาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566)

สำหรับโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อนำหน่วยงานของ อว. ลงพื้นที่สนับสนุนและพัฒนาช่องทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการภายใต้โครงการ U2T for BCG โดยมุ่งหวังชุมชนท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่มีขีดความสามารถ เข้มแข็ง ต่อยอดธุรกิจ และสามารถบริหารจัดการตนเองได้ ด้วยการนำศักยภาพด้านการอุดมศึกษาเข้าไปเป็นพี่เลี้ยง

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) โดยรับผิดชอบพัฒนา 208 ตำบลในพื้นที่ภาคตะวันออก รวม 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด สระแก้ว ปราจีนบุรี และฉะเชิงเทรา โดยมีการจ้างงานประชาชนทั่วไปและบัณฑิต จำนวน 1,868 คน มีการพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์และบริการท่องเที่ยวชุมชน รวม 416 รายการ มีหน่วยงานในมหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมดำเนินการทั้งสิ้น 27 ส่วนงาน ทั้งวิทยาเขตบางแสน จันทบุรี และสระแก้ว ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้มี 2 กิจกรรมหลัก คือ 1.การจัดแสดงผลิตภัณฑ์เด่นจากโครงการ U2T for BCG โดยมีผู้ประกอบการจากมหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 15 ร้านค้า สินค้าที่นำมาจัดแสดงภายในงาน เช่น เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) และสินค้าประเภทอาหาร และ 2.กิจกรรมการเสวนาเพื่อถอดบทเรียนผลการดำเนินงานโครงการ U2T for BCG ในพื้นที่ภาคตะวันออก ภายใต้หัวข้อ “U2T for BCG บทเรียนจากอดีต สู่ความต่อเนื่องยั่งยืน”

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยบูรพา ยังได้รับมอบหมายให้เป็น มหาวิทยาลัยเครือข่ายในภาคตะวันออก (Regional System Integrator) เพื่อประสานงานระดับภูมิภาค กับมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่ดูแลตำบลในภาคตะวันออกอีกด้วยชลบุรี-อว. เลือกมหาวิทยาลัยบูรพาปูพรมกิจกรรม U2T for BCG บทเรียนจากอดีต สู่ความต่อเนื่องยั่งยืนต่อไป

 

ที่มาภาพ/ข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230511102656613