Search
Close this search box.

เอกชน ร่วมกับ สวทช. จัดสัมมนาการบริหารจัดการภาษีคาร์บอนให้เป็นผลกำไร

share to:

Facebook
Twitter

(วันที่ 5 มีนาคม 2567) ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี: คุณพัชราภรณ์ เวชวิทยาขลัง ประธานบริหารกลุ่มบริษัทเอฟดีไอกรุ๊ป และ ผศ.ดร.วีรชัย อาจหาญ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ร่วมเป็นประธานการจัดสัมมนาพิเศษเรื่อง “การบริหารจัดการภาษีคาร์บอนให้เป็นผลกำไร”

โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์มากมาย อาทิ คุณปฐม ชัยพฤกษทล ผู้จัดการอาวุโสสำนักรับรองธุรกิจคาร์บอนต่ำ องค์การบริการก๊าซเรือนกระจก (TGO) คุณพวงพันธ์ ศรีทอง ผู้จัดการสำนักรับรองธุรกิจคาร์บอนต่ำ องค์การบริการก๊าซเรือนกระจก (TGO) ดร.วันวิศา ฐานังขะโน วิศวกรอาวุโสสถาบันเทคโนโลยี และ สารสนเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (TIIS) ดร.ชานนท์ วินิจชีวิต ตัวแทนจากกลุ่มอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย คุณภัทร ภัทรประสิทธิ นักวิชาการภาษีชำนาญการพิเศษ กรมสรรพสามิต คุณปฤณวัชร ปานสิงห์ ผู้จัดการอาวุธโสฝ่ายการตลาด บริษัท Mitsubishi Electric Factory Automation (Thailandคุณ พรพุฒิ สุริยะมงคล 1St Vice President ส่วนงาน Industrial Decarbonization Solution จากธนาคารกสิกรไทย และคุณนันทพัทร ณ สงขลา ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและผู้ช่วยประธานบริหารกลุ่มบริษัท FDI

คุณพัชราภรณ์ เวชวิทยาขลัง ประธานบริหารกลุ่มบริษัทเอฟดีไอกรุ๊ป กล่าวว่า จากปัญหาเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) เป็นประเด็นที่ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกล้วนให้ความสำคัญและกลายเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญสำหรับการค้าโลกในปัจจุบันและในอนาคต มาตรการที่เกี่ยวกับการรักษาสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมเริ่มถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการรักษาเสถียรภาพและความสามารถในการแข่งขันของผู้ผลิตในหลายๆ ประเทศ อาทิ กลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว เช่น สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และแนวโน้มในทิศทางเดียวกันสำหรับกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาอื่นๆ ด้วย อาทิ ประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียน เป็นต้น

“ทางคณะผู้จัดงานจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญและความเชื่อมโยงเกี่ยวเนื่องด้านธุรกิจทั้งปัจจุบันและอนาคต จากมาตรการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศดังกล่าว อันจะส่งผลต่อเงื่อนไขในการดำเนินธุรกิจ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศทั่วโลก ในทุก ๆ ระบบของซัพพลายเชน
ด้วยเหตุนี้ ทางกลุ่มบริษัทเอฟดีไอฯ ในฐานะที่ปรึกษาทางด้านธุรกิจ ผู้มีประสบการณ์ในการให้คำปรึกษานักลงทุนทั้งไทยและต่างชาติมากว่า 28 ปี จึงตระหนักถึงความสำคัญในการให้ความรู้ แนวทาง และข้อคิดเห็นใหม่ๆ เพื่อให้ผู้ประกอบการทั้งภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ได้ใช้ในการประกอบการตัดสินใจและเตรียมตัวรับมือต่อความเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น”

ด้าน ผศ.ดร.วีรชัย อาจหาญ รองผู้อำนวยการ สวทช. และ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย กล่าวว่า ยินดีที่ได้เห็นว่าในหลาย ๆ หน่วยงานในภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม และภาคการเงินให้ความสำคัญกับประเด็นด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก และภาษีคาร์บอนกันอย่างมาก อย่างที่คุณพัชราภรณ์ ได้กล่าวไปแล้วด้วยปัญหาสภาวะโลกร้อนที่กำลังเป็นประเด็นสำคัญไปทั่วโลก และกระทบในทุกๆภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจขนาดเล็กหรือใหญ่ จะอุตสาหกรรมใด ก็ล้วนแล้วแต่จะได้รับผลกระทบกับสิ่งนี้ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมอย่างแน่นอน

ส่วนของ สวทช. ในฐานะหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแล รวบรวมข้อมูลบางส่วนเกี่ยวกับประเด็นนี้เพื่อให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปต่อยอดพิจารณา โดยส่วนงานที่ดูแลคือ สถาบันเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) ที่ทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ของทางภาครัฐ อย่างองค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก (อบก.) เราจึงเป็นหน่วยงานที่ให้ความสำคัญของการจัดการสิ่งแวดล้อมส่วนนี้เป็นอย่างมาก และมีการสนับสนุนส่งเสริม งานวิจัยด้าน BCG หรือ Bio-Circular-Green Economy มาโดยตลอดและนับว่าส่วนงานนี้ก็เป็นอีกหนึ่งภารกิจหลักที่เราให้ความสำคัญอย่างยิ่ง อย่างโครงการ BCG Nanovation ที่เปิดตัวไปเมื่อปลายปีที่แล้วก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก

 

ที่มาข้อมูล/อ่านทั้งหมดได้ที่ : https://www.nstda.or.th/home/news_post/prnstda-05032567/