Search
Close this search box.

เซ็นทรัลแล็บไทย ขยายบริการใหม่ ในด้านการตรวจวิเคราะห์ ยกระดับมาตรฐานอัญมณี เครื่องประดับและโลหะมีค่า สู่ความยั่งยืน

share to:

Facebook
Twitter

เซ็นทรัลแล็บไทย ขยายบริการใหม่ ในด้านการตรวจวิเคราะห์ ขานรับนโยบายภาครัฐ และเศรษฐกิจในรูปแบบ BCG Model มุ่งยกระดับมาตรฐานอัญมณี เครื่องประดับและโลหะมีค่า สู่ความยั่งยืน

นายชาคริต เทียบเธียรรัตน์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย) จำกัด หรือ เซ็นทรัลแล็บไทย กล่าวถึง ทิศทางในการดำเนินงานปี 2566 ว่า ในการก้าวเข้าสู่ปีที่ 20 เซ็นทรัลแล็บไทย ยังคงมุ่งมั่นสนับสนุนงานบริการและยกระดับมาตรฐานสินค้าให้กับผู้ประกอบการทุกกกลุ่มการผลิตให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด โดยเตรียมขยายขอบเขตงานให้บริการให้มีความหลากหลายมากขึ้น เพื่อขานรับนโยบายภาครัฐ และเศรษฐกิจในรูปแบบ BCG Model รวมถึงการยกระดับการสร้างมาตรฐานตรวจสอบอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า ซึ่งจะเป็นความร่วมมือระหว่างเซ็นทรัลแล็บไทยและสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ GIT เพื่อให้เป็นไปตามาตรฐานสากล รวมถึง การขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐในการสร้างมาตรฐาน Carbon Credit Footprint ซึ่งแนวโน้มการทำธุรกิจในยุคปัจจุบัน จำเป็นต้องเร่งสร้างระบบประเมินและรับรองมาตรฐานเหล่านี้ ให้เป็นที่ยอมรับและนำไปสู่บริการใหม่ของบริษัท

ปัจจุบัน เซ็นทรัลแล็บไทย ให้บริการตรวจทดสอบเครื่องเงิน ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) เพื่อตรวจวิเคราะห์ค่าร้อยละของเนื้อเงินที่ผสมอยู่ในผลิตภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ เช่น สร้อย แหวน และเครื่องเงินอื่น ๆ โดยต้องมีค่ามากกว่าร้อยละ 90 ขึ้นไป ถึงจะถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานตามข้อกําหนดด้านคุณภาพที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นที่เชื่อถือ เป็นที่ยอมรับ และสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อยกระดับ คุณภาพของผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนด โดย เซ็นทรัลแล็บไทย ได้พัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ ควบคู่ไปกับการลงทุนเครื่องมือขั้นสูง ในการตรวจวิเคราะห์ เพื่อตอบสนองนโยบายภาครัฐ และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ อันจะนำไปสู่การเพิ่มมูลค่าสินค้า

 

ที่มาภาพ/ข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG221226130743949