Search
Close this search box.

ครม. เห็นชอบโครงการสินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทย (ระยะที่ 2) วงเงินสินเชื่อรวม 50,000 ล้านบาท

share to:

Facebook
Twitter

นายณรงค์ หลักกำจร ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวถึงสินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทย เฟส 2 สร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจชุมชน ว่า ครม. เห็นชอบโครงการสินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทย (ระยะที่ 2) วงเงินสินเชื่อรวม 50,000 ล้านบาท ผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โดยได้มีการเพิ่มเติมขอบเขตวัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมายการสนับสนุนสินเชื่อ รวมถึงขยายระยะเวลาดำเนินโครงการสินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทยออกไปอีก 3 ปีจากเดิมสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เป็นสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568 โดยมีรูปแบบการดำเนินการ คือ สนับสนุนสินเชื่อผ่าน ธ.ก.ส. อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.01 ต่อปี ระยะเวลา 3 ปีแรกนับแต่วันกู้ โดยรัฐบาลชดเชยอัตราดอกเบี้ยให้ ธ.ก.ส. ในอัตราร้อยละ 3.50 ต่อปี ตั้งแต่ปีที่ 4 เป็นต้นไปคิดอัตราดอกเบี้ยตามเกณฑ์ปกติของ ธ.ก.ส.

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปรับ เปลี่ยน พัฒนา การใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมในห่วงโซ่การผลิต หรือดำเนินการตามแนวทางโมเดลเศรษฐกิจใหม่สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (BCG Model) ภายใต้แนวทางเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงโครงการพัฒนาการบริหารจัดการแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืนภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและประสิทธิภาพการผลิต มีกลุ่มเป้าหมาย จากเดิมสนับสนุนสินเชื่อผ่าน กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง สถาบันการเงินประชาชน สถาบันการเงินชุมชน สหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจเพื่อสังคม ปรับเพิ่มกลุ่มเป้าหมายใหม่ เกษตรกร ลูกค้าบุคคล รวมถึง Smart Farmer ชุมชนที่อยู่ระหว่างกระบวนการพัฒนาของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และกลุ่มผู้ใช้น้ำที่พัฒนาเป็นกลุ่มผู้ผลิตตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืนภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน สำหรับระยะเวลาดำเนินโครงการนั้น ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถยื่นคำขอรับการสนับสนุนสินเชื่อได้ที่ ธ.ก.ส. ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

ทั้งนี้ การออกสินเชื่อดังกล่าว เพื่อสนับสนุนสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษ สร้างแรงจูงใจในการปรับ เปลี่ยน พัฒนา การใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมในห่วงโซ่การผลิต หรือดำเนินการตามแนวทางโมเดลเศรษฐกิจใหม่สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (BCG Model) ภายใต้แนวทางเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) เพื่อดูแลเกษตรอย่างยั่งยืนโดยคาดว่า การดำเนินโครงการสินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทย เฟส 2 ซึ่งจะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าเกษตร และส่งเสริมให้เกิดการสร้างงาน อันจะช่วยยกระดับรายได้เศรษฐกิจฐานรากในระดับชุมชนได้อย่างยั่งยืน.

 

ที่มาข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG221228150721839