Search
Close this search box.

ย้ำความร่วมมือกับนานาชาติพลิกโฉมระบบเกษตรอาหารสู่ความยั่งยืน

share to:

Facebook
Twitter

นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการนานาชาติ ว่า การสัมมนาในครั้งนี้ มุ่งหวังให้ผู้นำองค์กรพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศได้ร่วมพูดคุยหารือในประเด็นของความหลากหลาย ทางขีวภาพด้านการเกษตร ที่มีความสำคัญและเป็นพื้นฐานของการเกษตรยั่งยืนที่สามารถสนับสนุนให้สามารถบรรลุเป้าหมาย การพัฒนาที่ยั่งยืน แม้จะเป็นการประชุมผ่านระบบออนไลน์แต่เชื่อมั่นว่าจะสามารถใช้เวทีนี้แลกเปลี่ยน เรียนรู้ เพื่อหาจุดร่วมในการทำงานต่อไปในอนาคต

ขอให้ทุกคนที่เข้าร่วมหารือในวันนี้ แบ่งปันความรู้ความชำนาญและเสนอประเด็นเร่งด่วนที่สามารถใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อพลิกโฉมระบบเกษตรอาหารสู่ความยั่งยืน เป็นธรรมและไม่ทิ้งใคร ไว้ข้างหลัง พร้อมขอขอบคุณองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ที่ให้การสนับสนุนและร่วมมือดำเนินโครงการ จัดเก็บข้อมูลกรณีศึกษาโครงการการดำเนินงานกิจกรรมหรือแนวทางปฏิบัติที่ดีด้านความหลากหลาย ทางชีวภาพจากหน่วยงานต่างๆ สำหรับการพัฒนาตัวชี้วัดแนวปฏิบัติการใช้ความหลากหลายทางชีวภาพที่มีอยู่ในภาคการเกษตรและการจัดทำเอกสารข้อเสนอโครงการเพื่อดำเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพในภาคการเกษตรต่อไปเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แผนปฏิบัติการด้านเกษตรกรรมยั่งยืน แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 แผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566 – 2570 และ BCG โมเดล โดยเมื่อปีที่ผ่านมาประเทศไทย ได้เข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำระบบอาหารโลก 2021 ซึ่งได้ให้การสนับสนุนการพลิกโฉมระบบเกษตรและอาหารในทุกระดับ ที่ตระหนักถึงความเชื่อมโยงของความหลากหลายทางชีวภาพ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความมั่นคงทางอาหารและสุขภาพ สถานการณ์โควิด-19 ตอกย้ำว่าสุขภาพที่ดี ต้องมาจากความสัมพันธ์ที่สมดุลระหว่างคน สิ่งมีชีวิตอื่นและระบบนิเวศ

ที่มาข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG221111143553234