Search
Close this search box.

กรมวิทยาศาสตร์บริการ โชว์ 5 ผลงานเด่น ใช้ วทน.ขับเคลื่อน BCG Model พัฒนาพื้นที่ภาคใต้

share to:

Facebook
Twitter

ดร.นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจและผลงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของ วศ. ให้กับผู้ประกอบการภาคธุรกิจอุตสาหกรรมในภูมิภาคได้รับรู้และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น จึงนำผลงานวิจัยและพัฒนาที่ดำเนินการร่วมกับผู้ประกอบการและสามารถนำไปต่อยอดเชิงการค้าได้อย่างเป็นรูปธรรม ร่วมจัดนิทรรศการในงานแสดงสินค้าและประชุมสัมมนานานาชาติด้านฮาลาล 2566 หรือ “ World Hapex 2023 ”ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

โดยมี 5 ผลงานเด่นที่นำไปจัดแสดงในงาน สอดคล้องกับแนวคิด “การใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อขับเคลื่อน BCG Model พัฒนาพื้นที่ภาคใต้” ประกอบด้วย เทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์ซอสจากพริกไทยสุไหงอุเป ผลิตภัณฑ์สาคูพัทลุงกึ่งสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากแมลง การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน : ผลิตภัณฑ์วัสดุสัมผัสอาหารจากธรรมชาติ และการจัดทำเกณฑ์ระดับค่าสีเพื่อบ่งชี้คุณภาพของขมิ้นชันและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง

การจัดงานแสดงสินค้าและประชุมสัมมนานานาชาติด้านฮาลาล 2566 หรือ “ World HAPEX 2023” มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยสถาบันฮาลาล ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 12 ภายใต้แนวคิด “ฮาลาลเพื่อสุขภาพ” เพื่อให้เกิดโอกาสการขยายตัวของธุรกิจเชิงสุขภาพด้านสินค้าและบริการฮาลาล กระตุ้นนักวิจัย นักวิชาการ บุคลากรภาครัฐและผู้ประกอบการฮาลาลในพื้นที่ให้รับรู้แนวทางการจัดการธุรกิจรูปแบบใหม่ ตลอดจนเป็นเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูลวิจัย ข้อมูลวิชาการที่สนับสนุนแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาลในพื้นที่ผ่านงานวิจัยและนวัตกรรม พร้อมทั้งเป็นการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยให้เป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้าบริโภค อุปโภค และบริการด้านฮาลาลในระดับประเทศและนานาชาติ

ที่มาภาพ/ข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230711095449505