Search
Close this search box.

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับจังหวัดพัทลุงจัดอบรมการขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยของเครือข่าย ทสม. ตามแนวคิด BCG Model

share to:

Facebook
Twitter

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับจังหวัดพัทลุงจัดอบรมการขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยของเครือข่าย ทสม. ตามแนวคิด BCG Model เพื่อร่วมกันสร้างความยั่งยืนในการแก้ไขปัญหาขยะ ลดมลพิษ ต่อสิ่งแวดล้อม ลดภาวะโลกร้อน

วันที่ 8 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมแกรนด์ บอลรูม โรงแรมศิวา รอยัล อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง นายก้องสกุล จันทราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานเปิดการอบรม “การขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยของเครือข่าย ทสม.ตามแนวคิด BCG Model” โดยกำหนดจัดอบรมในระหว่างวันที่ 7 – 10 มีนาคม 2566 และเลือกพื้นที่ของจังหวัดพัทลุง เป็นพื้นที่สำหรับการศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งปัจจุบันการพัฒนาเศรษฐกิจได้มุ่งเน้นการพัฒนาควบคู่ไปกับ การพัฒนาสังคมและการรักษาสิ่งแวดล้อมให้สมดุล มั่นคง ยั่งยืน ด้วยการนำโมเดลเศรษฐกิจใหม่ที่เรียกว่า “BCG Model” มาสร้างความยั่งยืนของฐานทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพจัดสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์

ซึ่งเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุด เพื่อลดการใช้ ลดการสูญเสีย และการนำกลับมาใช้ซ้ำ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เน้นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุด เพื่อร่วมกันสร้างความยั่งยืนในการแก้ไขปัญหาขยะ ลดมลพิษ ต่อสิ่งแวดล้อม ลดภาวะโลกร้อน ส่งเสริมการเลือกซื้อเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงให้เชื่อมโยงการบูรณาการ ทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ในพื้นที่

สำหรับเครือข่าย ทสม. ซึ่งเป็นเครือข่ายภาคประชาชนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีส่วนร่วม สนับสนุนการดำเนินงานในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทาง ในแต่ละพื้นเพื่อเป็นการยกระดับการขับเคลื่อนงานด้านการจัดการขยะของเครือข่าย ทสม. ให้มีประสิทธิภาพ ตามแนวคิด BCG Model รวมถึงสนับสนุนเชื่อมโยงในการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วน รวมถึงนำไปสู่การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำได้อย่างยั่งยืน

ดังนั้น กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดอบรม “การขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยของเครือข่าย ทสม.ตามแนวคิด BCG Model” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เครือข่าย ทสม. มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการขยะที่ต้นทางแบบบูรณาการ ตามแนวคิด BCG Model มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ เพื่อเสริมศักยภาพ ขีดความสามารถของเครือข่าย ทสม. ในการบูรณาการความร่วมมือ และขับเคลื่อนงาน ด้านการจัดการขยะที่ต้นทาง ตามแนวคิด BCG Model นำไปสู่การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบที่เชื่อมโยงสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

 

ที่มาภาพ/ข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230308112431081