Search
Close this search box.

ฝ่ายพัฒนาเมืองและรักษาความสะอาดผนึกกำลังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฝึกอบรมการสร้างมูลค่าเพิ่มจากขยะและวัสดุเหลือใช้ จากการจัดการขยะตามแนวทางลดขยะให้เป็นศูนย์ (Zero Waste)

share to:

Facebook
Twitter

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา นางรัชนี โพธิสัตยา พัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี ในฐานะกรรมการและเลขานุการฝ่ายพัฒนาเมืองและรักษาความสะอาด เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมการสร้างมูลค่าเพิ่มจากขยะ และวัสดุเหลือใช้จากการจัดการขยะตามแนวทางลดขยะให้เป็นศูนย์ (Zero Waste) ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 “กาญจนบุรีเกมส์” และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “กาญจนิกาเกมส์” โดยมี นายศุภกรณ์ แนนไธสง ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน กล่าวรายงานการจัดโครงการฯ พร้อมด้วย นายเอกชัย นิติกรวรากุล นายกเทศมนตรีตำบลหนองสาหร่าย นางณัฐภัทร ศิริพันธุ์ พัฒนาการอำเภอพนมทวน นางณริดา ภูมิทองรุ่งเรือง ท้องถิ่นอำเภอพนมทวน นางรสวรรณ จงไมตรีพร ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอพนมทวน นายมนัส สำเนียงล้ำ กำนันตำบลหนองสาหร่าย นายบุญสนอง ผิวเกลี้ยง ผู้แทนผู้นำ อช.อำเภอพนมทวน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เข้าร่วมการฝึกอบรมฯ

ในการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 “กาญจนบุรีเกมส์” และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “กาญจนิกาเกมส์” โดยฝ่ายพัฒนาเมืองและรักษาความสะอาด ได้นำแนวทางการลดขยะให้เป็นศูนย์ (Zero Waste) และ BCG Model มาใช้ในการบริหารจัดการขยะจัดให้มีการคัดแยกขยะอย่างถูกต้องทุกสนามแข่งขัน มีอาสาสมัครรักษาความสะอาด (อรอ.) ประจำจุดคัดแยกขยะ ทำหน้าที่ให้ความรู้ แนะนำ ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะที่ถูกต้อง ให้กับทัพนักกีฬา กองเชียร์ และนักท่องเที่ยว ซึ่งผลการดำเนินงานเป็นรูปธรรม สามารถคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ (ขยะรีไซเคิล) ได้แก่ ขวดพลาสติก ขวดแก้ว และอลูมิเนียม จำนวนทั้งสิ้น 3,113 กิโลกรัม โดยในการฝึกอบรมครั้งนี้ ได้นำขวดพลาสติกที่คัดแยกได้มอบให้กับท้องถิ่น ชุมชน ศูนย์แบ่งปันตำบลต้นแบบกลุ่มวิสาหกิจบ้านหนองแหน โดยมี นายบุญมี เนตรสว่าง และ นางมะลิ จำนงกูล เป็นวิทยากรในการฝึกอบรม พร้อมฝึกอบรมแปรรูปเป็นไม้กวาดใบพัด ไม้กวาดเต้านม แส้ควบคุมโรค เชือกกระโดด จากขวดพลาสติก เริ่มตั้งกระบวนการเป่าขวด ปั่นเชือก กรีดเส้นขนาดต่างๆ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับขยะที่แยกได้และสร้างรายได้ให้กับสมาชิกในชุมชน ในการพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชน และยังเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนรู้ถึงคุณค่าของขยะ สร้างความตระหนักในการร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อม โดยในส่วนของสนามแข่งขันในพื้นที่อำเภอท่ามะกา อำเภอท่าม่วงได้นำขวดพลาสติกไปบรรจุน้ำหมักจุลินทรีย์ EM เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชน แม่ค้าในตลาด โรงเรียน ต่อไป

จังหวัดกาญจนบุรี ได้ขยายผลความสำเร็จของการบริหารจัดการขยะตามแนวทางลดขยะให้เป็นศูนย์ (Zero Waste) ให้มีความยั่งยืน จึงกำหนดการฝึกอบรมการสร้างมูลค่าเพิ่มจากขยะและวัสดุเหลือใช้ โดยนำขยะที่สามารถหมุนเวียนนำกลับมาใช้ใหม่ ประดิษฐ์เป็นชิ้นงานที่มีมูลค่า เพื่อลดปริมาณขยะ ลดการเกิดมลพิษและทำลายสิ่งแวดล้อม อีกทั้งสามารถขยายผลสู่การพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชน และยังเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนรู้ถึงคุณค่าของขยะ สร้างความตระหนักในการร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งขานรับนโยบาย แนวคิด “เศรษฐกิจหมุนเวียน” หรือ “Circular Economy” คือ แนวคิดในการสร้างระบบเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ ที่สนับสนุนให้เราใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่าที่สุด ด้วยการวางแผนให้สิ่งของที่เราใช้สามารถคืนสู่สภาพเดิม หรือพร้อมนำกลับมาใช้ใหม่ได้ อย่างการนำวัตถุดิบที่ผ่านการผลิตและบริโภคแล้วเข้าสู่กระบวนการผลิตใหม่ (Re-Material) การใช้ซ้ำ (Reuse) หรือการนำกลับมาใช้ และผลิตซ้ำ (Recycling) ซึ่งอยู่ในพฤติกรรมของผู้คนบางกลุ่มในปัจจุบันอยู่แล้ว เช่น การนำกระดาษรีไซเคิลมาใช้ หรือการใช้ถุงผ้าในการช็อปปิ้ง

 

 

ที่มาภาพ/ข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG231005142510085