Search
Close this search box.

ห้ามนำเข้าเศษพลาสติกจากต่างประเทศ แล้วส่งเสริมการรีไซเคิลขยะพลาสติกในประเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

share to:

Facebook
Twitter

รัฐบาลมุ่งเน้นการดำเนินงานตามแนวทาง BCG และขับเคลื่อนอย่างจริงจัง ในทุกๆ มิติ โดยในช่วง 2 ปีนับจากนี้ จะคุมเข้ม และห้ามนำเข้าเศษพลาสติกจากต่างประเทศ แล้วหันมาส่งเสริมการรีไซเคิลขยะพลาสติกในประเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแทน

พี่น้องประชาชนชาวไทยที่รักครับ

เราคงได้เห็นเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก (Climate Change) มีผลกระทบอันใหญ่หลวงต่อทุกคนบนโลกเพียงใด

ตามที่ผมได้ให้นโยบายที่มุ่งเน้นการดำเนินงานตามแนวทาง BCG และขับเคลื่อนอย่างจริงจัง ในทุกๆ มิติที่มุ่งแนวทางการพัฒนาประเทศที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ผมมีเรื่องที่น่ายินดี แจ้งให้ทราบว่าประเทศไทยจะไม่ถูกมองว่าเป็น “ถังขยะโลก” จากการนำเข้าขยะพลาสติกจากประเทศอื่นอีกต่อไป โดยในช่วง 2 ปีนับจากนี้ จนถึงสิ้นปี 2567 รัฐบาลจะคุมเข้ม และห้ามนำเข้าเศษพลาสติกจากต่างประเทศ แล้วหันมาส่งเสริมการรีไซเคิลขยะพลาสติกในประเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแทน เพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนชาวไทย ที่เป็นปัญหามาอย่างยาวนาน

โดยรัฐบาลได้ใช้ความพยายามแก้ปัญหานี้ มาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การบูรณาการกัน อย่างน้อยจาก 4 กระทรวงหลัก ได้แก่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, กระทรวงอุตสาหกรรม, กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงมหาดไทย ในการจัดทำ Roadmap การจัดการขยะพลาสติกอย่างครบวงจร และเป็นขั้นเป็นตอน โดยยึดหลักความจำเป็น – เหมาะสม – คุ้มค่า ควบคู่กับการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพเป็นสำคัญ แบ่งการดำเนินงานออกเป็น 2 ระยะ คือ

ระยะที่ 1 ช่วงปี 2562-2563 เป็นการปรับลดการนำเข้าขยะพลาสติกจากต่างประเทศ สำหรับป้อนเป็นวัตถุดิบโรงงานอุตสาหกรรมใน “พื้นที่ทั่วไป” เพื่อการผลิต-แปรรูป แล้วส่งออกเท่านั้น ส่งผลให้ตั้งแต่เดือนกันยายน 2563 จนถึงปัจจุบัน การนำเข้าขยะพลาสติกจากต่างประเทศ เข้ามาในพื้นที่ทั่วไปนี้เป็น “ศูนย์” และมุ่งส่งเสริมให้ใช้พลาสติกรีไซเคิลในประเทศแทน

ระยะที่ 2 ช่วงปี 2566-2567 เป็นการต่อยอด การจำกัดการนำเข้าขยะพลาสติกจากต่างประเทศ เพื่อเป็นวัตถุดิบสำหรับ 14 โรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตมาก่อนแล้ว ใน “พื้นที่เขตปลอดอากร” เพื่อการผลิตแล้วส่งออกเท่านั้น และเมื่อถึงสิ้นปี 2567 ก็จะไม่มีการนำเข้าขยะพลาสติกจากนอกประเทศอีกต่อไป

ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้ รัฐบาลได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำกับดูแลในส่วนที่รับผิดชอบอย่างเคร่งครัด ได้แก่

(1) การกวดขัน-ตรวจสอบการลักลอบนำเข้าขยะพลาสติกผิดกฎหมาย
(2) การควบคุมปริมาณการนำเข้าจากต่างประเทศ ให้สมดุลกับการรีไซเคิลขยะพลาสติกในประเทศ
(3) การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนากระบวนการรีไซเคิล
(4) การส่งเสริมการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง รวมทั้งการสร้างเครือข่ายร้านรับซื้อของเก่า-ซาเล้งให้เข้าสู่วงจรการใช้ประโยชน์ขยะรีไซเคิลให้มีประสิทธิภาพ
(5) การกำกับดูแลกระบวนการผลิต-แปรรูปขยะพลาสติกเพื่อการส่งออก ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชุมชนและประชาชน

นอกจากนี้เรายังต้องร่วมมือกันในเรื่องของการรักษาและเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี เพื่ออนาคตของเราและลูกหลานในวันข้างหน้าครับ

 

ที่มาข้อมูล : https://www.facebook.com/prayutofficial/posts/739986540831528