Search
Close this search box.

ขับเคลื่อนสินค้าเกษตรมูลค่าสูง “1 จังหวัด 1 ชนิดสินค้า” นำร่องพื้นที่ภาคใต้ ยกระดับเกษตรกร

share to:

Facebook
Twitter

นายครองศักดิ์ สงรักษา รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตร ขับเคลื่อนสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ภายใต้การส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ภาคใต้ “1 จังหวัด 1 ชนิดสินค้า” โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดทั้ง 14 จังหวัดภาคใต้ คัดเลือกพืชในพื้นที่มาดำเนินการพัฒนาสู่สินค้าเกษตรมูลค่าสูงเพื่อยกระดับเกษตรกรและนำกระบวนการพัฒนาอย่างยั่งยืนตาม BCG Model มาร่วมดำเนินการ สอดคล้องและเชื่อมโยงกันทั้งกระบวนการขับเคลื่อน เป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้นการสร้างรายได้แก่เกษตรกรและชุมชน พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยนำเสนอผลสำเร็จในปี 2566 อาทิ พริกไทยตรัง พริกไทยคุณภาพ พัฒนาให้จังหวัดตรังเป็นแหล่งผลิตพริกไทยอินทรีย์หลักของประเทศไทย สละ BCG MODEL สามารถลดต้นทุนการผลิต ผลผลิตได้รับมาตรฐาน GAP มูลค่าสินค้าสละเพิ่มขึ้น พัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสละ มีการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ร้อยละ 50 ทุเรียนสะเด็ดน้ำยะลา สู่มาตรฐานโลก มุ่งเน้นการพัฒนาเกษตรกร การขับเคลื่อนสินค้าเกษตรมูลค่าสูง (มังคุด)ด้วย BCG MODEL ยกระดับกลุ่มเกษตรกรเป็นวิสาหกิจเริ่มต้น (Start up) เป็นต้น

สำหรับการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ เป็นแนวทางที่ดำเนินการเพื่อต่อยอดการส่งเสริมการเกษตร โดยที่ผ่านมาได้มีการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรทั้งในลักษณะรายบุคคล การส่งเสริมในรูปแบบกลุ่ม รวมทั้งการส่งเสริมให้เกษตรกรบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิต ถือเป็นกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรให้เกิดผลสำเร็จ