Search
Close this search box.

อย. เผยความคืบหน้าการใช้ rPET เป็นบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม

share to:

Facebook
Twitter

นายแพทย์วิทิต สฤษฎีชัยกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า ขณะนี้ อย. ได้ดำเนินการทบทวนประกาศกระทรวงสาธารณสุข เกี่ยวกับการนำพลาสติกรีไซเคิลกลับมาผลิตเป็นภาชนะบรรจุอาหาร ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งได้มีการหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกำหนดชนิดของพลาสติกรีไซเคิลที่จะอนุญาตให้ใช้ผลิตเป็นภาชนะบรรจุอาหาร คือ พลาสติกพอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต (Polyethylene terephthalate; PET)

นอกจากนี้ อย. ยังได้ร่วมมือกับสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ในการศึกษาวิจัยแนวทางการประเมินความปลอดภัยพลาสติกรีไซเคิลของประเทศต่าง ๆ รวมทั้งสำรวจพฤติกรรมการนำขวดบรรจุอาหารและเครื่องดื่มไปใช้ซ้ำ เพื่อนำมาพิจารณากำหนด (ร่าง) หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและแนวทางการประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการรีไซเคิลสำหรับประเทศไทย เพื่อประกอบการพิจารณาความปลอดภัยและการอนุญาตภาชนะบรรจุที่ทำจากพลาสติกรีไซเคิล และได้จัดทำ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของภาชนะบรรจุที่ทำจากพลาสติก ควบคู่ ไปด้วย

ทั้งนี้ อย. จะนำรายละเอียดของ (ร่าง) หลักเกณฑ์ เงื่อนไข รวมถึงแนวทางการประเมินฯ ที่ปรับแก้ไขเสนอต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อขอความคิดเห็นในช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน 2564 นี้ เพื่อรวบรวมความคิดเห็นต่าง ๆ เสนอต่อคณะอนุกรรมการวิชาการด้านภาชนะบรรจุอาหารพิจารณาต่อไป เพื่อให้สามารถกำหนดหลักเกณฑ์และกฎหมายที่ผู้ประกอบการสามารถปฏิบัติได้บนพื้นฐานการคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภค และการอนุญาตให้ใช้พลาสติกรีไซเคิลที่มีมาตรฐานและมีความปลอดภัยเป็นภาชนะบรรจุอาหารยังเป็นการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม และเป็นไปตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)

ที่มาข้อมูล : https://www.fda.moph.go.th/Shared Documents/News/ปีงบประมาณ 2564/ข่าวแจก 158 ปีงบประมาณ 2564/ข่าว rPET.pdf