Search
Close this search box.

ก.ทรัพย์ เร่งกระตุ้นส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิตและการบริโภคสินค้า

share to:

Facebook
Twitter

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่งกระตุ้นส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยปีนี้มีเกณฑ์ข้อกำหนดสินค้าและบริการ 37 รายการ เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิตและการบริโภคสินค้า

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กล่าวว่า นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ให้กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เร่งขับเคลื่อนการส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (2566-2570) “พลิกโฉมประเทศไทยสู่…เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคมเดินหน้าอย่างยั่งยืน” และ Model เศรษฐกิจ BCG (Bio-Circular-Green Economy) หรือการผสมผสานการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green) ที่รัฐบาลให้ความสำคัญเป็นวาระแห่งชาติ เบื้องต้นจะเน้นส่งเสริมสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต้องเกิดการปฏิบัติได้จริงให้ไปดำเนินการศึกษาข้อมูลตลอดกลยุทธ์แนวทางการส่งเสริมการตลาดเพื่อกระตุ้นให้เกิดตลาดสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง ทั้งนี้ ในปีนี้มีเกณฑ์ข้อกำหนดสินค้าและบริการทั้งสิ้น 37 รายการ มีจำนวนสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในฐานข้อมูลสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่เว็บไซต์ http://gp.pcd.go.th ปี 2564 เป็นข้อมูลเมื่อเดือนสิงหาคม 2564 จำนวน 1,329 รายการ แบ่งเป็นฉลากเขียว 475 รายการ ตะกร้าเขียว 155 รายการ โรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 364 รายการ ผลิตภัณฑ์ผ้าคูลโหมด 41 รายการ ฉลากลดโลกร้อน 294 รายการ รวมเป็น 735 บริษัทหรือเครื่องหมายการค้า

อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กล่าวย้ำว่า การขับเคลื่อนการบริโภคสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการผ่านหลายช่องทาง ทั้งบูรณาการการทำงานร่วมกับกรมบัญชีกลางในการยกร่างกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 หมวดที่ 7/2 พัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความมั่นใจการจัดซื้อจัดจ้างฯ การผลักดันให้เกณฑ์ข้อกำหนดสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของ คพ. อยู่ในเกณฑ์การพิจารณาอื่นๆ เช่น เกณฑ์การพิจารณาสำนักงานสีเขียว (Green office) โรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Hotel) ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง การขอความร่วมมือให้หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หน่วยงานในกำกับของรัฐ สถาบันการศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมการจัดซื้อสินค้าและจัดจ้างบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิต การบริโภคสินค้า และบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นวงกว้าง

บทความที่เกี่ยวข้อง