Search
Close this search box.

รมว.ธรรมนัส ชูนโยบาย เกษตรมูลค่าสูง 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตร เดินหน้า BCG Model

share to:

Facebook
Twitter

“รมว.ธรรมนัส” ย้ำนโยบายเกษตรตำบล ผลักดันสินค้าเกษตรมูลค่าสูง 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง ส่งเสริม BCG Model ยกระดับ Mr. สินค้าเกษตร ขับเคลื่อนภาคการเกษตรให้เกิดผล

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการสัมมนาการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กรของกรมส่งเสริมการเกษตร ปีงบประมาณ 2567 และมอบนโยบายแก่เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อสร้างความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกันและร่วมกันขับเคลื่อนภาคการเกษตรให้เกิดผลสำเร็จ พร้อมรับฟังจดหมายเปิดผนึกจากเกษตรตำบลถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หัวข้อ “เกษตรตำบลคนสำคัญของกรมส่งเสริมการเกษตร” โดยมีนายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรระดับตำบลทั่วประเทศ เข้าร่วม

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ตั้งเป้าหมาย “เกษตรต้องอยู่ดี สินค้าเกษตรมูลค่าสูง ทรัพยากรเกษตรยั่งยืน” และยึดหลักการ “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้” โดยต้องดำเนินการขับเคลื่อนให้เกิดผลสำเร็จ อาทิ ผลักดันสินค้าเกษตรมูลค่าสูง 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง ส่งเสริมเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรเป็นผู้ให้บริการทางการเกษตรแบบครบวงจร การทำการเกษตรที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม (Go Green) ด้วย BCG Model การขับเคลื่อนภารกิจยกระดับ Mr. สินค้าเกษตร และศูนย์บริการประชาชนภาคการเกษตร เป็นต้น

กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยปฏิบัติในการขับเคลื่อนงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เกิดผลสำเร็จ จึงมีความจำเป็นต้องสร้างความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาเจ้าหน้าที่ทุกระดับในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและการบริหารจัดการองค์กร โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรระดับตำบลที่ต้องปฏิบัติงานใกล้ชิดกับเกษตรกร เพื่อให้บริการแก่เกษตรกร สามารถพัฒนาอาชีพให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

การมาเปิดการสัมมนาในครั้งนี้ ได้มีโอกาสได้รับฟังจดหมายเปิดผนึกจากตัวแทนเกษตรตำบล ซึ่งเป็นสิ่งที่จะทำให้ผู้บริหารได้รับฟังและเห็นถึงแนวทางการทำงานของคนรุ่นใหม่ ที่เป็นตัวแทนของกระทรวงเกษตรฯ ในการเข้าถึงเกษตรกร เพื่อถ่ายทอดความรู้ ความใจ และถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ ๆ สู่เกษตรกร

และจากการรับฟัง ทำให้รู้สึกชื่นชมเกษตรตำบลทั่วประเทศ ที่เปรียบเสมือนเป็นครูที่สอนนักเรียนหลายหมื่นคน ให้เกิดความรู้และนำหลักวิชาการสมัยใหม่มาปรับใช้ในภาคการเกษตรให้เจริญก้าวหน้า อีกทั้งยังพร้อมเป็นเข็มทิศนำทางเกษตรตำบลทั่วประเทศ เพื่อพาภาคการเกษตรสู่เกษตรมูลค่าสูง

ด้านนายพีรพันธ์ คอทอง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในทุกมิติ เพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนภาคการเกษตรให้บรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งเป้าไว้ และการจัดทำโครงการสัมมนาพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กรของกรมส่งเสริมการเกษตร ปีงบประมาณ 2567 ในครั้งนี้ขึ้น เป็นอีกหนึ่งโอกาสที่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมการเกษตรทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจะได้รับความรู้ความเข้าใจในนโยบายการเพิ่มประสิทธิภาพ พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการงาน การให้บริการ และแก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกร

ด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา ผ่านการบรรยายในประเด็น การเพิ่มประสิทธิภาพ พัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน และแก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกร การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กรของกรมส่งเสริมการเกษตร การรู้เท่าทันภูมิอากาศกับเกษตรสมัยใหม่ และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรระดับตำบล เป็นต้น

สำหรับผลจากการจัดงานสัมมนาในครั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่า องค์ความรู้ต่าง ๆ ที่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรจะได้รับ จะเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัว และผลักดันตนเองให้เกิดการพัฒนา ยกระดับความสามารถ และนำไปปรับใช้ในการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในพื้นที่ ซึ่งจะส่งผลให้กรมส่งเสริมการเกษตรมีการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร ของกรมส่งเสริมการเกษตรในภาพรวมดีขึ้นต่อไป

 

 

ที่มาข้อมูล/อ่านทั้งหมดได้ที่ : https://www.posttoday.com/smart-sme/705736