Search
Close this search box.

ก.อุตสาหกรรม ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมฯ ยกระดับอุตสาหกรรมไทย สู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ รับโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG Model

share to:

Facebook
Twitter

กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เร่งยกระดับการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมไทย สู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ สอดรับโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG Model

นายธีระยุทธ วานิชชัง ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยภายในงานปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ ’6S ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยฝ่าวิกฤตสู่ความยั่งยืน’ ว่า ปัจจุบันทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบกิจการตามแนวคิดโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model) ผ่านการปรับโครงสร้างจากอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานและเทคโนโลยีเพื่อการผลิต สู่อุตสาหกรรม 4.0 ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรม ได้กำหนดแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยใน 6 ด้านหลัก ประกอบด้วย การส่งเสริมเกษตรอุตสาหกรรมอัจฉริยะ การพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีศักยภาพสูง การพัฒนาผู้ประกอบการและภาคการผลิตไปสู่ 4.0 การพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนและเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ การพัฒนาอุตสาหกรรมในมิติพื้นที่ และการยกระดับการให้บริการด้วยเทคนิคกรีดสั้น รวมถึงการพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม

ด้าน นายสมชาย หวังวัฒนาพาณิช รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และประธานสถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน กล่าวว่า ส.อ.ท. ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคอุตสาหกรรมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และผลักดันให้ภาคเอกชนนำหลัก BCG Model มาประยุกต์ใช้ในองค์กร รวมทั้งจัดตั้งสถาบันการเปลี่ยนแปลงสภาพพูมิอากาศ ร่วมกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ในการพัฒนาแพลตฟอร์ม Thailand Carbon Credit Exchange Platform ที่เป็นแพลตฟอร์มหลักของไทยสำหรับการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนคาร์บอนเครดิต พร้อมทั้งมีการจัดตั้ง RE100 Thailand Club เพื่อขับเคลื่อนให้ภาคอุตสาหกรรมไทยก้าวสู่การประเทศที่ใช้พลังงานหมุนเวียนทดแทนพลังงานเดิมที่ก่อให้เกิดมลภาวะกับโลกอีกด้วย

ที่มาข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220930114512586