Search
Close this search box.

มรย.จับมือ ศอ.บต.เปิดตัวนิทรรศการวิชาการ โครงการวิจัย ขับเคลื่อนชายแดนใต้

share to:

Facebook
Twitter

ม.ราชภัฏยะลา จับมือ ศอ.บต. เปิดตัวนิทรรศการวิชาการ โครงการวิจัย ขับเคลื่อนชายแดนใต้ด้วยงานวิจัย แปลงงานวิจัยสู่การปฏิบัติ ต่อยอดเชิงธุรกิจ พร้อมสร้างสันติสุขในพื้นที่ จชต.

วันนี้ 5 กรกฎาคม 2566 คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมนิทรรศการวิชาการโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ โดยมี พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) กล่าวเปิดพิธี ร่วมกับ ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) อธิการบดี รองอธิการบดี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ณ หอประชุมหลังเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อ.เมือง จ.ยะลา

สืบเนื่องจาก ศอ.บต. ร่วมกับ วช. หนุนงานการวิจัยเพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย วช. เป็นหน่วยสนับสนุนงบประมาณ และ ศอ.บต. พิจารณาโครงการวิจัย มีเป้าหมายให้นำผลการวิจัยทั้งเชิงนโยบาย ปฏิบัติ พัฒนาสัมมาชีพ ก่อให้เกิดการสร้างงานสร้างรายได้ เอื้อให้ชุมชนและสังคมมีความสุขสมบูรณ์ในทุกมิติ ซึ่งแยกประเด็นการพัฒนา ด้านการศึกษา ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านนโยบายของ ศอ.บต. มีเป้าหมายสูงสุด คือ ทำให้สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่มีอัตราลดน้อยลงจนหมดไปในที่สุด ทั้งนี้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัยะลา และมหาวิทยาลัยในพื้นที่ ได้จัดทำโครงการ เพื่อประเมินโครงการวิจัยการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้สู่ความสำเร็จ ในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัยะลา ได้ดำเนินงานเป็นปีที่ 2 ทำหน้าที่บริหารจัดการโครงการวิจัยทั้งสิ้น 27 โครงการ

เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า จชต. ติดรั้งท้าย top 3 จังหวัด ที่มีปัญหาเรื่องคุณภาพชีวิตทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข ส่วนปัญหาด้านสังคมและจิตวิทยาก็มีความรู้สึกไม่เท่าเทียม ไม่เป็นธรรม ไม่ได้รับสิทธิเสรีภาพ โดยปัญหาทั้ง 2 อย่าง เกิดจากปัญหาความไม่สงบสุขในพื้นที่ ทั้งที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ควรเป็นพื้นที่ที่ดีที่สุดภายในประเทศ เพราะมีต้นทุนทรัพยากรธรรมชาติที่สูง พร้อมสมบูรณ์ไปด้วยผู้คนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม แต่เหตุการณ์ความไม่สงบทำให้โอกาสที่ดีในวันนี้สูญหายไป อย่างไรก็ตาม ศอ.บต. พยายาม ดำเนินงานพัฒนาตามยุทธศาสตร์ ในหลวงรัชกาลที่ 9 เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา และพยายามยึดหลักคิดการเมืองนำการทหาร ยกระดับพื้นที่จากภายใน สร้างความสำเร็จให้มีการระเบิดออกจากข้างในชุมชนเล็กๆ นำไปสู่การขยายผลในพื้นที่อื่น ทั้งนี้ ศอ.บต. เป็นศูนย์อำนวยการ ที่จะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในประสานและร่วมคลี่คลายความสงบสุข สร้างความสันติสุขในพื้นที่

ด้าน คณะบดีคณะวิทยาการจัดการ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ดำเนินการขึ้นเพื่อเป็นเวทีในการเผยแพร่ผลงานการวิจัยพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ขับเคลื่อนใช้ประโยชน์ ต่อยอดทั้งเชิงธุรกิจ และเชิงนโยบายทั้งระยะสั้น ระยะยาว อย่างเป็นรูปธรรม อาทิ โครงการวิจัยปฏิบัติการพัฒนาสื่อพหุภาษา-พหุวัฒนธรรมฯ โครงการพัฒนาตัวแบบเชิงธุรกิจกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหมวกกะปิเยาะห์ โครงการเตรียมความพร้อมมูอัลลัตสู่ตลาดแรงงานในกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจไทยซาอุดิอาระเบีย โครงการแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคเหยื่อจากแบคทีเรียของกล้วยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการพัฒนาวัสดุยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติกตามแนวทางเศรษฐกิจใหม่ BCG และ โครงการพัฒนาโมเดลการท่องเที่ยวสีเขียวเชิงวัฒนธรรมและอาหารสุขภาพพื้นถิ่นเชื่อมโยงไทยจีนมาเลเซียเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน

ที่มาภาพ/ข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230705152814171

บทความที่เกี่ยวข้อง