Search
Close this search box.

พาณิชย์ขอนแก่น เปิดตลาดชุมชนคนขอนแก่น Local BCG Plus @Big C ขอนแก่น

share to:

Facebook
Twitter

ที่ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ขอนแก่น นายศารุมภ์ โหม่งสูงเนิน พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด ตลาดชุมชนคนขอนแก่น Local BCG Plus @บิ๊กซีขอนแก่น ระหว่างวันที่ 24 – 31 ตุลาคม 2566 (รวมเป็นเวลา 8 วัน) โดยมีการนำสินค้า BCG สินค้าชุมชน มาร่วมออกงานครั้งนี้ จำนวน 30 ราย ซึ่งเป็นสินค้าชุมชนที่มาจากการคัดเลือกของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน

ทั้งนี้ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล 100 วัน (Quick win) มูลค่าที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในครั้งนี้ ไม่น้อยกว่า 100,000 บาท โดยการจัดจุดหน่ายสินค้าให้กับรายย่อยในพื้นที่ เช่น กลุ่มเกษตรกร ผู้ผลิตสินค้า ผู้ประกอบการ SMEs ได้มีพื้นที่จำหน่ายสินค้าหมุนเวียนกันเป็นประจำต่อเนื่องทุกเดือน เพื่อสร้างโอกาสสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการในระดับรากหญ้า และกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยภายในจังหวัด และช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้ร้านค้ารายย่อย เป็นการสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศในองค์รวม มีประชาชนให้ความสนใจร่วมจับจ่ายซื้อสินค้าชุมชน ที่นำมาจัดแสดงและจัดจำหน่าย เป็นจำนวนมาก

 

ที่มาภาพ/ข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG231024221830692