Search
Close this search box.

เกษตรจังหวัดกระบี่ส่งเสริมเกษตรกรผลิตทุเรียน โดยการห่อผลทุเรียนด้วยถุงห่อทุเรียนนอนวูฟเวน

share to:

Facebook
Twitter

เกษตรจังหวัดกระบี่ส่งเสริมเกษตรกรผลิตทุเรียนด้วย (BCG Model) นำเทคโนโลยี นวัตกรรม และวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยในการขับเคลื่อน นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยการห่อผลทุเรียนด้วยถุงห่อทุเรียนนอนวูฟเวน

นายชำนาญ นุ่นดำ เกษตรจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า ทุเรียนได้รับฉายาว่าเป็นราชาแห่งผลไม้ เป็นไม้ผลยืนต้นขนาดใหญ่ สามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตดีในเขตที่มีสภาพอากาศร้อนชื้น อุณหภูมิที่เหมาะสม ประมาณ 10-46 องศาเชลเซียส มีจำนวนปริมาณน้ำฝนไม่น้อยกว่า 2,000 มิลลิเมตรต่อปี มีการกระจายตัวของฝนดี ความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศสูงประมาณ 75 ถึง 85 เปอร์เซ็นต์ ดินมีความเป็นกรดเป็นด่าง (ph) ประมาณ 5.5 ถึง 6.5

จังหวัดกระบี่มีพื้นที่ปลูกทุเรียน 6,615 ไร่ ปัจจุบันมีพื้นที่ให้ผลผลิตแล้ว 3,513 ไร่ ผลผลิต 1,051 ตัน / ปี ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ 299 กิโลกรัม อำเภอปลายพระยา เป็นอำเภอที่มีพื้นที่ปลูกทุเรียนมากที่สุดในจังหวัดกระบี่ จำนวน 4,165.74 ไร่ ผลผลิตทุเรียนมีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น มีความโดดเด่น ด้วยสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศที่เหมาะสม ซึ่งครอบคลุมในพื้นที่ 2 ตำบล ได้แก่ ตำบลปลายพระยา มีพื้นที่ปลูกทุเรียน 2,416.74 ไร่ พื้นที่ให้ผลผลิต 788.86 ไร่ และตำบลเขาเขน มีพื้นที่ปลูกทุเรียน 1,310 ไร่ พื้นที่ให้ผลผลิต 789 ไร่ และประกอบกับภูมิปัญญาของท้องถิ่นในการดูแลรักษาจึงทำให้มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักทั้งในจังหวัดและพื้นที่อื่นๆ อีกทั้งยังมีศักยภาพสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มในเชิงพาณิชย์ และมีคุณสมบัติที่สามารถส่งเสริมในการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546 (IG) จึงได้รับเครื่องหมาย GI คุ้มครองเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่จึงได้ส่งเสริมการผลิตทุเรียนให้มีคุณภาพ “การผลิตทุเรียนทะเลหอย จังหวัดกระบี่ ด้วย “BCG Model” ด้วยการห่อผลด้วยถุงห่อทุเรียน Magik Growth ซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งใน BCG Model เป้าหมายเพื่อลดการใช้สารเคมีในสวนทุเรียนโดยใช้ถุงห่อผล รวมถึง ส่งต่อความรู้ให้แก่เครือข่ายกลุ่มเกษตรกรแกนนำ และผู้สนใจ ให้เกิดความร่วมมือระหว่างเครือข่ายเกษตรกร หน่วยงาน ภาครัฐ และภาคเอกชนในการขยายผลองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน ผลงานวิจัย ถุงห่อทุเรียนนอนวูฟเวนจะมีความคงทนต่อสภาวะการใช้งาน สามารถใช้ได้ 3 รอบการเก็บเกี่ยวช่วยให้เปลือกทุเรียนบางลง 20-30% น้ำหนักผลสูงขึ้น 10-15% ป้องกันหนอน กระรอก กระแต เจาะผล และลดเพลี้ยแป้ง ราดำได้ทำให้ลดการใช้สารเคมีตั้งแต่เริ่มห่อ จนถึงเก็บเกี่ยว (2 เดือน) นอกจากนั้น เกษตรกรยังสามารถขายผลผลิตทุเรียน ที่ห่อถุงได้ในราคาสูงกว่าราคาตลาด 10-30%

 

ที่มาข้อมูล/ภาพ : เกษตรจังหวัดกระบี่ส่งเสริมเกษตรกรผลิตทุเรียนด้วย ( BCG Model) นำเทคโนโลยี … (prd.go.th)