Search
Close this search box.

วัฒนธรรมจังหวัดลำปาง ร่วมจัดการแสดงศิลปะวัฒนธรรม “ปูจานันทะเภรีสะหรีนครลำปาง” ในงานประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ ปากน้ำโพ ครั้งที่ 107

share to:

Facebook
Twitter

ดร.ทัศนีย์ ดอนเนตร์ วัฒนธรรมจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง จัดการแสดงศิลปะวัฒนธรรม “ปูจานันทะเภรีสะหรีนครลำปาง” โดยสมาคมก๋องปู่จาและศิลปะการแสดงพื้นบ้านนครลำปาง เข้าร่วมในงานประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ ปากน้ำโพ ครั้งที่ 107 ปี 2565-2566 มังกรเบิกฟ้า บุปผาเบ่งบาน และงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ วิถีถิ่น วิถีไทย “อารยธรรมแห่งสายน้ำ วัฒนธรรมจีนไทย สานสายใยชาติพันธุ์” ณ หาดทรายต้นแม่น้ำเจ้าพระยา อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 15-20 มกราคม 2566 โดยมี นางสาวมะลิวรรณ ปันแก้ว นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ และนายธนกฤต สมบัติวรรณทนา นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ ร่วมประสานงานการแสดง ภายในงานมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กราบสักการบูชาองค์เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพ ชมนิทรรศการแสดงศิลปะ ตลาดวัฒนธรรม ชมสาธิตและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม (CPOT) อาหารพื้นถิ่น 17 จังหวัดภาคเหนือ การแสดงทางศิลปวัฒนธรรม โดยศิลปินพื้นบ้านจาก 17 จังหวัดภาคเหนือ สมาคมศิลปินขับซอล้านนา และสมาคมกลองและศิลปะการแสดงล้านนา กิจกรรมเสวนาทางวิชาการ โดยกรมศิลปากร การไหว้เจ้าขอพร การแก้ชง และไหว้เสริมดวง ตลอดจน กิจกรรมอีกมากมายให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสถึงอารยธรรมวัฒนธรรมไทยจีนตลอดช่วงการจัดงาน

ทั้งนี้ กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ จัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ “วิถีถิ่น วิถีไทย” ประจำปีงบประมาณ 2566 ขึ้น ตามนโยบายส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบเศรษฐกิจฐานราก ในระดับชุมชนและท้องถิ่น สนับสนุนนโยบายโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG ของรัฐบาล รวมทั้งผลักดัน “Soft Power” เพื่อส่งเสริมความเป็นไทยและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ โดยเฉพาะด้านเทศกาลและประเพณี เพื่อนำทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาพัฒนาต่อยอดให้เกิดคุณค่าและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับศิลปิน เครือข่ายทางวัฒนธรรม ผู้ประกอบการสินค้าและบริการทางวัฒนธรรม ตลอดจนเป็นการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น ให้เป็นที่รับรู้อย่างกว้างขวาง เสริมฐานรากทางวัฒนธรรมให้เกิดความเข้มแข็ง

 

ที่มาภาพ/ข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230120152520098