Search
Close this search box.

จ.ลำปาง จัดงาน “ลำปางอุตสาหกรรมแฟร์” 18 – 20 มีนาคมนี้ มุ่งสู่การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

share to:

Facebook
Twitter

วันที่ 18 มีนาคม 2566 ที่ลานชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ลำปาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ร่วมกับ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง จัดงานลำปางอุตสาหกรรมแฟร์ “Lampang industrial technology and innovation fair” ภายใต้โครงการ Lampang World Class Fair (เชรามิกและหัตถอุตสาหกรรม) ระหว่างวันที่ 18 – 20 มีนาคม โดยมีนายกิตติกร โล่ห์สุนทร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปาง เขต 1 เป็นประธานเปิดงาน

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย 1.การจัดนิทรรศการแสดงสินค้า นวัตกรรม และเทคโนโลยี จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถานศึกษา และผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดลำปาง 2.การแข่งขัน ROBOT CONTEST แข่งขัน E – SPORT และกิจกรรมอื่นๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ ส่งเสริมนวัตกรรมภาคอุตสาหกรรม ให้เป็นที่รู้จักแก่ประชาชนทั่วไป เพื่อสร้างโอกาสการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ขยายช่องทางการตลาดของผู้ประกอบการ และเพื่อบูรณาการทุกภาคส่วนในจังหวัดลำปาง ร่วมกันเตรียมความพร้อมและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการสามารถกลับมาดำเนินธุรกิจต่อไปได้

นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายก อบจ.ลำปาง กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่ในการส่งเสริมพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม ส่งเสริมการพาณิชย์ และส่งเสริมการลงทุน เพื่อให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดลำปาง สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ประกอบกับคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง มีนโยบายสนับสนุนการใช้เทคโนโลยี การพัฒนาศักยภาพกลุ่มวิสาหกิจเกษตรแปรรูป พัฒนาระบบตลาด สนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งของภาคอุตสาหกรรมของจังหวัด

นายก อบจ.ลำปาง กล่าวเพิ่มเติมว่า จังหวัดลำปางเป็นพื้นที่นำร่อง การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มีการผลักดันให้จังหวัดลำปางเป็นนครหัตถศิลป์ ถิ่นอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ โดยการใช้อัตลักษณ์ด้านวัฒนธรรม เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่อยอด สร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าและบริการในเชิงสร้างสรค์ ให้มีศักยภาพและความพร้อมในการดำเนิน “โมเดลเศรษฐกิจ BCG” ซึ่งเป็น “วาระแห่งชาติ” ที่ประเทศไทยจะต้องขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมในอนาคต ภายใต้เป้าหมายการพัฒนา ที่ยั่งยืน (SDGs) ตามร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ให้เป็นไปอย่างมั่นคงและยั่งยืน

 

ที่มาภาพ/ข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230318180426529