Search
Close this search box.

แปลงใหญ่กล้วยหอมทองโคราช ยกมาตรฐานคุณภาพส่งออกนอก สร้างกำไรปีละ 67 ล้าน

share to:

Facebook
Twitter

สศท.5 ชูผลสำเร็จกลุ่มแปลงใหญ่กล้วยหอมทองสุขไพบูลย์ จำกัด อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา ยกระดับมาตรฐาน GAP และโรงบรรจุมาตรฐาน GMP การันตีคุณภาพจนเป็นสินค้าส่งออกไปต่างประเทศ สร้างกำไรให้กลุ่ม 67 ล้านบาท/ปี

นางสุจารีย์ พิชา ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5 นครราชสีมา (สศท.5) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กล่าวถึงการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การผลิตกล้วยหอมทองของกลุ่มเกษตรกร บริษัท แปลงใหญ่กล้วยหอมทองสุขไพบูลย์ จำกัด ตำบลสุขไพบูลย์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา นับเป็นกลุ่มต้นแบบที่มีศักยภาพการผลิตกล้วยหอมทอง ผลผลิตผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP รวมถึงมีโรงคัดบรรจุตามระบบ GMP เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ และปลอดภัยต่อผู้บริโภค ยกระดับมาตรฐานสินค้าสู่ตลาดต่างประเทศ

ผู้อำนวยการ สศท.5 กล่าวต่อว่า จากการติดตามพบว่า บริษัท แปลงใหญ่กล้วยหอมทองสุขไพบูลย์ จำกัด เริ่มต้นก่อตั้งในรูปกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในปี 2559 เกษตรกรได้ปรับเปลี่ยนพื้นที่จากมันสำปะหลัง อ้อยโรงงาน และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มาปลูกกล้วยหอมทอง เนื่องจากกล้วยหอมทองมีราคาดี มีการรวมกลุ่มเป็นแปลงใหญ่กล้วยหอมทองสุขไพบูลย์ ในปี 2562 และจัดตั้งเป็น บริษัท แปลงใหญ่กล้วยหอมทอง สุขไพบูลย์ จำกัด ในปี 2564 โดยปัจจุบันมีสมาชิก 72 ราย มีพื้นที่ปลูกประมาณ 1,200 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 52 ของพื้นที่ปลูกทั้งจังหวัด

ที่มาภาพ/ข้อมูล : อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thairath.co.th/agriculture/agricultural-products/2788986