Search
Close this search box.

“ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้” จังหวัดชัยนาทต้นแบบ ก่อนขยายผลไปทั่วประเทศ

share to:

Facebook
Twitter

นางรัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาล โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มุ่งมั่นสร้างรายได้ให้เกษตรกร ผ่านหลักการ “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้” เน้นส่งเสริมการทำอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ นอกจากการเพาะปลูกพืช อีกภารกิจเร่งด่วนคือ การบริหารจัดการน้ำตามความต้องการน้ำในแต่ละพื้นที่ การบริหารจัดการทรัพยากรดิน บริหารจัดการแปลงเกษตรและการวิจัยพัฒนาพันธุ์เพื่อเพิ่มผลผลิต นำนวัตกรรมเกษตรแม่นยำมาใช้ เพิ่มมูลค่าผลตอบแทนต่อไร่ให้สูงขึ้น ขับเคลื่อนสร้าง “ชัยนาทโมเดล” ให้จังหวัดชัยนาท เป็นต้นแบบเพื่อขยายผลไปทั่วประเทศ

โดยมีแนวทางการส่งเสริมนวัตกรรมข้าวพันธุ์ดี เมล็ดข้าวพันธุ์ดี ลดต้นทุน เพิ่มศักยภาพการผลิต ส่งเสริมการปลูกพืชแห่งโอกาส บริหารจัดการทรัพยากรดินให้เหมาะสมกับพืช ระบบตลาดนำการผลิต ขยายสาขาวิทยาลัยเทคนิคชัยนาทและเพิ่มศักยภาพวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท ตั้งเป้าหมายเบื้องต้น พัฒนาพื้นที่ส่งเสริมให้เกษตรกรจำนวนมากกว่า 100 ครอบครัว ได้มีอาชีพเลี้ยงโคพื้นเมือง โดยให้องค์ความรู้สนับสนุนแหล่งเงินทุน ใช้ปัจจัยการผลิตท้องถิ่น ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตรและหาช่องทางการตลาดให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น มากกว่าการผลิตพืชเพียงอย่างเดียว ลดความเสี่ยงด้านการผลิตและการตลาด อีกทั้งยังทำการผลิตในรูปแบบ BCG Model เพื่อรักษาระบบนิเวศเกษตร

 

ที่มาภาพ/ข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG231023114408164