Search
Close this search box.

มร.ลป. MOU ด้านวิชาการและงานวิจัย 3 ฉบับ ร่วมกับภาคีเครือข่าย 22 หน่วยงาน หนุนการพัฒนาตามยุทธศาสตร์จังหวัด

share to:

Facebook
Twitter

วันที่ 5 กันยายน 2566 รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักธ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการและการวิจัย ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางกับภาคีเครือข่าย ณ ห้องประชุมโอฬารรมย์ ชั้น 1 อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยมี นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการและการวิจัย ในครั้งนี้ประกอบไปด้วย 3 โครงการ ได้แก่

1) โครงการ “การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการแก้ปัญหาผักตบชวาในแม่น้ำวังภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยโมเดล BCG สู่ความยั่งยืนของชุมชน” ได้รับทุนวิจัยจากโครงการ “ธัชชา” วิทยสถานด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อพัฒนาโมเดลการบริหารจัดการชุมชนและความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนพื้นที่จังหวัดลำปาง รวมถึงเป็นการพัฒนาและทดสอบผลิตภัณฑ์ที่ได้จากผักตบชวา ได้แก่ การออกแบบ พัฒนาและสร้างเครื่องเผาถ่านจากผักตบชวา เครื่องบดถ่าน เครื่องอัดรีดถ่านอัด เครื่องขึ้นรูปวัสดุประเภทผักตบชวา และพัฒนาแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการแปรรูปผักตบชวา ให้เกิดความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ และประเมินผลกระทบทางสังคมที่เกิดจากการแก้ปัญหาผักตบชวาในแม่น้ำวังภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2) โครงการ “การบริหารจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมและการพัฒนาย่านวัฒนธรรมชุมชน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่อย่างยั่งยืน” ได้รับทุนวิจัยจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ภายใต้ชุดโครงการการบริหารจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชนและการพัฒนาย่านวัฒนธรรมชุมชน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่อย่างยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิกระดับครัวเรือนด้วยอัตลักษณ์ต้นทุนทางวัฒนธรรมลำปาง ส่งเสริมการพัฒนาตลาดย่านวัฒนธรรมชุมชน สู่ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และสร้างรูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวย่านวัฒนธรรม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนดำเนินการวิจัยด้วยวิธีผสมผสาน ในพื้นที่เป้าหมายคือ ชุมชนเซรามิกระดับครัวเรือน ตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

3) โครงการ “การฟื้นฟูเทศกาลประเพณีปอยต่างข้าวซ่อมต่อวัดศิลปะพม่าเมืองลำปาง สู่การยกระดับเศรษฐกิจฐานรากจากทุนทางวัฒนธรรม” ได้รับทุนวิจัยจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) โดยมีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อฟื้นฟูเทศกาลประเพณีปอยต่างข้าวซ่อมต่อ นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพของพื้นที่ ด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนวัดศิลปะพม่าเมืองลำปาง พร้อมทั้งสร้างรูปแบบกระบวนการจัดการ และแนวทางการพัฒนาเทศกาลประเพณีปอยต่างข้าวซ่อมต่อ ของชุมชนวัดศิลปะพม่าเมืองลำปาง และแนวทางการพัฒนาที่ยังยืน และประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจชุมชน จากการฟื้นฟูเทศกาลประเพณีปอยต่างข้าวซ่อมต่อ

โดยโครงการวิจัยทั้ง 3 โครงการได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย หัวหน้าส่วนราชการ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมจาก หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และสถาบันการศึกษา 22 หน่วยงาน ซึ่งได้รับเกียรติจากนางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง นายกิตติ จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครลำปาง นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร และ ดร.ชูชาติ คํามา นายอําเภอเกาะคา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงในส่วนของโครงการที่เกี่ยวข้องดังกล่าว

 

ที่มาภาพ/ข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230906105119134