Search
Close this search box.

จังหวัดแม่ฮ่องสอน Kick Off แก้ไขปัญหาการเผาและหมอกควันจากเปลือกข้าวโพด โดยการแปรรูป สร้างมูลค่าเพิ่ม

share to:

Facebook
Twitter

วันนี้ (27 ม.ค.66) เวลา 09.00 น. ที่สหกรณ์การเกษตรเมืองแม่ฮ่องสอน จำกัด นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดกิจกรรม Kick Off แก้ไขปัญหาการเผาและหมอกควันจากเปลือกข้าวโพดจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้การบริหารจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรให้แก่เกษตรกร และประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ความตระหนักในการทำเกษตรปลอดการเผา โดยมีความสอดคล้องตามนโยบาย มาตรการของจังหวัดแม่ฮ่องสอน และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ให้ความสำคัญกับ นโยบายการแก้ไขปัญหาการเผาและหมอกควัน และ BCG Model

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการนำหลักแนวคิดในการนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาทำให้เกิดประโยชน์ เป็นการประชาสัมพันธ์ รณรงค์ กระตุ้นเตือน เพื่อลดการเผา ลดหมอกควัน และฝุ่นละออง ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดการทำลายโครงสร้างดิน และลดรายจ่าย เพิ่มรายได้อีกทางหนึ่งของพี่น้องเกษตรกรชาวแม่ฮ่องสอน

สำหรับกิจกรรมในวันนี้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคีเครือข่ายร่วมบูรณาการ สาธิตและจัดนิทรรศการให้ความรู้แก่เกษตรกร ใช้วิธีการกำจัดวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรโดยวิธีอื่นที่ไม่ใช่การเผาเพื่อลดปัญหาหมอกควันและฝุ่นละออง อาทิ การสาธิตอัดก้อนเปลือกข้าวโพด การสาธิตทำปุ๋ยหมัก ตอชังข้าวโพด ลดการเผา ลดตันทุน และการสาธิตการผลิตอาหารหมักโคจากเปลือกข้าวโพด โดยมีผู้แทนเกษตรกร และกลุ่มเกษตรกรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม จำนวน 200 ราย

 

 

ที่มาภาพ/ข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230127114613057