Search
Close this search box.

จังหวัดมหาสารคาม ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.) เพื่อกำกับ ดูแล และขับเคลื่อนการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล

share to:

Facebook
Twitter

จังหวัดมหาสารคาม ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.) จังหวัดมหาสารคาม เพื่อกำกับ ดูแล และขับเคลื่อนการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนโยบายที่สำคัญของจังหวัด

วันนี้ (2 มิ.ย.66) เวลา 13.30 น. นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.) จังหวัดมหาสารคาม ณ ห้องประชุม 409 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม โดยมีคณะอนุกรรมการพัฒนาเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด หรือ อ.พ.ก. จังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมประชุม

ที่ประชุมฯ รับทราบผลการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบาย/โครงการสำคัญจาก 7 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประกอบด้วย

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โดยโครงการชลประทานมหาสารคาม และสถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม

โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และโครงการพัฒนาเกษตรปราดเปรื่อง โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม

โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก โดยสถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม

โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร และโครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมหาสารคาม

โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและธุรกิจชุมชน โครงการยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกร โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม

โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน โดยศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น และการรายงานปริมาณน้ำและการบริหารจัดการน้ำในเขตพื้นที่ชลประทานจังหวัดมหาสารคาม

โครงการชลประทานมหาสารคาม และรายงานภาวะเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดมหาสารคาม โดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 4 รวมทั้ง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม รายงานสถานการณ์และแนวโน้มการผลิตและตลาดสินค้าเกษตรที่สำคัญของจังหวัดมหาสารคาม ข้าว และมันสำปะหลัง

นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ มีมติเห็นชอบการเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากเงินนอกงบประมาณ ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพการเลี้ยงโคนมและสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรรุ่นใหม่ เพื่อรองรับผลกระทบจากการเปิดการค้าเสรี และการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการพัฒนา BCG Model ด้านการเกษตรจังหวัดมหาสารคาม และคณะทำงานขับเคลื่อน BCG Model ของจังหวัดมหาสารคาม (ด้านพืช ด้านประมง และด้านปศุสัตว์)

ที่มาภาพ/ข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230602210755693