Search
Close this search box.

รมว.อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ชมนิทรรศการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ไขความยากจนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

share to:

Facebook
Twitter

เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 2566 นางสาวศุภมาสอิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการในการประชุมคณะรัฐมนตรี อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2566 ณ พื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ณ ห้องประชุม อาคารสำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยมี นางคณิตา ราษฎร์นุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี, ผศ.ดร.คณิศรา ธัญสุนทรสกุล อธิการบดี มรภ.อุดรธานี พร้อมด้วย ส่วนราชการ หน่วยงาน สถาบันอุดมศึกษา สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมให้การต้อนรับ

โดยรัฐมนตรีและคณะ ได้เยี่ยมชมนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงาน โครงการของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อแก้ไขความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ (Area-Based & Community) ประกอบด้วย นิทรรศการนวัตกรรม เกษตรสมัยใหม่ รวมทั้งนิทรรศการยกระดับเศรษฐกิจฐานราก และเสริมความแข็งแกร่งให้ชุมชนและผู้ประกอบการ อาทิ การใช้ BCG Model ขับเคลื่อนชุมชน (สวทช.), เทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร (วว.), การบริหารน้ำชุมชน (สสน.), DJOP Smart Farm ระบบควบคุมฟาร์มอัจฉริยะ (สนช.), หลักสูตรการพัฒนาทักษะ upskill-reskill (มรภ.เลย), การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือชุมชน (วชช.หนองบัวลำภู) เป็นต้น

จากนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และคณะ ได้ประชุมมอบนโยบายการนำงานด้าน อววน. พัฒนากลุ่มจังหวัดภาค ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (บึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบัวลำภู และอุดรธานี) เพื่อรับฟังรายงานผลดำเนินงานของ อว. ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1, การดำเนินงาน อว. ส่วนหน้าจังหวัดอุดรธานี และมอบนโยบาย ข้อเสนอแนะการดำเนินงาน และข้อสั่งการกับหน่วยงานใน สังกัด อว. ที่เกี่ยวข้อง ในโอกาสนี้ ได้เข้าพบปะกลุ่มนักเรียน นักศึกษา เพื่อแจ้งนโยบายและรับฟังความคิดเห็น เรื่อง “TCAS ลดค่าใช้จ่าย เพิ่มโอกาส เรียนต่อระดับอุดมศึกษา” แก่ตัวแทนนักเรียน จากโรงเรียนในจังหวัดอุดรธานี อาทิ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล โรงเรียนสตรีราชินูทิศ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา อุดรธานี และโรงเรียนเซนต์เมรี่ อุดรธานี กว่า 50 คน

จากนั้นในช่วงบ่าย รัฐมนตรีและคณะ ได้เดินทางไปที่อาคาร SCB1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี (ศูนย์สามพร้าว) ตำบลสามพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เพื่อเยี่ยมชมพื้นที่ และชมนิทรรศการ ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ซึ่งได้ดำเนินงานด้านการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์สู่เชิงพาณิชย์ ได้แก่ นิทรรศการ โครงการอาหารแห่งอนาคต และนวัตอัตลักษณ์ รวมทั้งนิทรรศการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โครงการของการพัฒนาและการผลิตผลึกสารกึ่งตัวนำ สารประกอบ III-V โดยวิธีการ ปลูกผลึกด้วยลำโมเลกุลและพัฒนาอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ ในอุตสาหกรรมยานยนต์อัจฉริยะ อุตสาหกรรมการสื่อสาร และอุตสาหกรรมการแพทย์ และเดินทางไปเยี่ยมชมผลการดำเนินการ นำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์สู่เชิงพาณิชย์ (ต่อ) ณ บริษัทอุดรมาสเตอร์เทค ตำบลโนนสูง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ที่มาภาพ/ข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG231203185041638

บทความที่เกี่ยวข้อง