Search
Close this search box.

ทส. เพิ่มป่าชายเลน 3 แสนไร่ สร้างคาร์บอนเครดิต จริงหรือ?

share to:

Facebook
Twitter

จากที่มีการส่งต่อข่าวสารเรื่อง ทส. เพิ่มป่าชายเลน 3 แสนไร่ สร้างคาร์บอนเครดิต ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับส่วนประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบว่าข้อมูลดังกล่าว เป็นข้อมูลจริง

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) มีนโยบายส่งเสริมให้องค์กรหรือบุคคลภายนอกเข้าร่วมการปลูก บำรุง อนุรักษ์ และฟื้นฟูป่าในพื้นที่ป่าไม้ เพื่อรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ ตลอดจนสนับสนุนการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของประเทศให้บรรลุเป้าหมายร้อยละ 55 ตามยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) จึงได้มอบหมายให้กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ออกระเบียบว่าด้วยการแบ่งปันคาร์บอนเครดิตที่ได้จากการปลูก บำรุง อนุรักษ์ และฟื้นฟูป่า ประกอบด้วย

ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการแบ่งปันคาร์บอนเครดิตจากการปลูก บำรุง อนุรักษ์ และฟื้นฟูป่าในพื้นที่ป่าไม้ พ.ศ. 2564 กำหนดให้บุคคล นิติบุคคล หรือหน่วยงานของรัฐที่ยื่นคำขอเข้าร่วมโครงการ T-VER กับกรมป่าไม้ มีสัดส่วนการแบ่งปันคาร์บอนเครดิตที่เกิดขึ้นจากโครงการ โดยสัดส่วนของกรมป่าไม้ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 10
ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการแบ่งปันคาร์บอนเครดิตที่ได้จากการปลูก บำรุง อนุรักษ์ และฟื้นฟูป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ พ.ศ. 2564 กำหนดให้บุคคล นิติบุคคล หรือหน่วยงานของรัฐที่ยื่นคำขอเข้าร่วมโครงการ T-VER กับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีสัดส่วนการแบ่งปันคาร์บอนเครดิตที่เกิดขึ้นจากโครงการ โดยสัดส่วนของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 10
ระเบียบกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ว่าด้วยการแบ่งปันคาร์บอนเครดิตที่ได้จากการปลูกและบำรุงป่าชายเลนสำหรับชุมชน พ.ศ. 2565 กำหนดให้ชุมชนท้องถิ่น หรือชุมชนชายฝั่งที่ขึ้นทะเบียนกับกรมฯ ตามระเบียบกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ว่าด้วยหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนชุมชนชายฝั่ง พ.ศ. 2560 ที่ยื่นคำขอร่วมโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิตกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และดำเนินการตามแนวทางการพัฒนาโครงการ T-VER มีสัดส่วนการแบ่งปันคาร์บอนเครดิตที่เกิดขึ้นจากโครงการ โดยสัดส่วนของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 10
นอกจากนี้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานโครงการปลูกป่าชายเลนเพื่อคาร์บอนเครดิต ในระยะ 10 ปี จำนวน 300,000 ไร่ (พ.ศ. 2565-2574) โดยมีเป้าหมายการดำเนินงานโครงการฯ สำหรับบุคคลภายนอก ในปี 2565 จำนวน 14 ราย เนื้อที่ 41,031 ไร่ และมีเป้าหมายการดำเนินงานโครงการฯ สำหรับชุมชนที่ขึ้นทะเบียนแล้ว จำนวน 16 ชุมชน เนื้อที่ 29,253 ไร่

 

ที่มาภาพ/ข้อมูล : https://www.antifakenewscenter.com/นโยบายรัฐบาล-ข่าวสาร/ทส-เพิ่มป่าชายเลน-3-แสนไร่-สร้างคาร์บอนเครดิต-จริงหรือ/