Search
Close this search box.

กระทรวงพาณิชย์ เปิดแผนผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก มุ่งสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG

share to:

Facebook
Twitter

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ( สนค.) เปิดเผยว่า สนค. อยู่ระหว่างดำเนินการโครงการศึกษาแนวทางการยกระดับการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนภายใต้โมเดลเศรษฐกิจ BCG โดยได้ลงพื้นที่พบปะสมาชิกวิสาหกิจชุมชนเป้าหมาย 20 กลุ่ม ครอบคลุม 4 ภูมิภาค ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคมนี้ เพื่อสอบถามแนวทางการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค เป้าหมายการพัฒนา รวมทั้งความต้องการได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐ และหลังจากที่ได้คัดเลือกวิสาหกิจชุมชนต้นแบบแล้ว ในช่วงปลายเดือนเมษายนนี้ จะจัดกิจกรรมบ่มเพาะและพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนต้นแบบ 2 กลุ่ม (ภาคการผลิตสินค้า และภาคบริการ) รวมทั้งเปิดโอกาสให้วิสาหกิจชุมชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ โดยเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ มาให้ความรู้และแบ่งปันประสบการณ์การทำธุรกิจ รวมถึงการทำตลาดทั้งออฟไลน์และออนไลน์ ซึ่งทั้งหมดนี้จะต้องคำนึงถึงการทำธุรกิจอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ จะมีการติดตามความคืบหน้าหลังการดำเนินกิจกรรมบ่มเพาะฯ และจะจัดสัมมนาเผยแพร่ผลการดำเนินโครงการฯ ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2566 จากนั้น จะถอดบทเรียนความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนต้นแบบภายใต้โมเดลเศรษฐกิจ BCG และจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน ทั้งภาคการผลิตสินค้าและภาคบริการ เพื่อเป็นการยกระดับการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนภายใต้โมเดลเศรษฐกิจ BCG และเผยแพร่ให้วิสาหกิจชุมชนใช้เป็นแนวทางการดำเนินธุรกิจ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจใช้ประโยชน์ต่อไป

 

ที่มาข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230324193719614